Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Вимоги до підготовки та  оформлення статей у журналі:

«Ветеринарія. Годівля. Догляд тварин: від науки до практики»

 

Авторські статті приймаються редакцією «Ветеринарія. Годівля. Догляд тварин: від науки до практики» за умови: одноразової публікації в одному номері журналу; безоплатної поступки авторських прав на цей матеріал у порядку невиключної ліцензії; розміщення статей на розсуд редакції на сайтах та в електронних бібліотеках. Матеріали надаються до редакції в електронному варіанті: електронною поштою. За можливості, автор, може вказати, якому типу або формату публікації, прийнятому в цьому журналі, відповідає стаття.

Для публікації в журналі електронна та друкована версії мають супроводжуватися листом-заявою, що додається до тексту статті окремим електроннім файлом, з підписами автора або групи авторів статті.

               Автор несе повну відповідальність за матеріал, представлений у редакцію.

Авторство базується на таких принципах:

1) істотний внесок у концепцію дослідження, отримання результатів, аналіз та інтерпретація даних;

2) написання першого варіанта статті або її значна переробка, спрямована на поліпшення якості;

3) остаточне затвердження версії для друку.

При співавторстві, у заголовку статті,  слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, відповідального за контакти з редакцією, пов’язані з публікацією статті, його телефон і адресу електронної пошти. (Контактні дані авторів – електронна  адреса та телефон – публікуються виключно за письмовою згодою автора).

Для запобігання двозначності автори повинні чітко вказувати, чи існує можливість для конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає тоді, коли автор (або організація, яка надається цим автором) має фінансові або особисті взаємини, які недоречним чином впливають на їх дії, що має бути зазначено в рукописі у вигляді повідомлення на сторінці, наступній за титульною.

Не допускається направлення в редакцію статей, раніше опублікованих або представлених для публікації в інші видання. Редакція має право вжити заходів відносно авторів, якщо дубльована або подвійна публікація була запланована або здійснена без відповідного попередження. Редакція залишає за собою право відхилити статтю без зазначення причин, при цьому рукописи не повертаються авторам. Допускається розгляд статей, які були представлені на науковій конференції, але не були повністю надруковані.

Редакція журналу дає можливість читачам надсилати коментарі, запитання або критичні зауваження щодо опублікованих статей, а також короткі звіти та коментарі щодо раніше надрукованих статей. Відповідні коментарі будуть надруковані в одному з номерів журналу і представлені на сайті в розділі «Проблеми/теми».Авторам коментарів необхідно вказати, чи немає конфлікту інтересів з авторами статті.

Матеріали, що надходять до редакції з метою публікації, за рішенням редакції, проходять рецензування. Термін рецензування – не більше 10 днів.Зауваження рецензентів направляються розробнику матеріалів без вказівки імен рецензентів. Після отримання рецензій і відповіді від автора редакційна рада приймає рішення про можливість і порядок публікації роботи.. Незначні поправки стилістичного, номенклатурного та формального характеру вносяться в текст без попереднього узгодження. Датою надходження роботи вважається день прийому остаточного варіанту тексту статті.

На титульній сторінці статті повинна бути представлена така інформація:

-     код УДК;

-     назва статті;

-     П. І. Б.  авторів;

-     місце роботи; та назву науково-дослідної установи, на базі яких виконувалися дослідження;

-      адреса електронної пошти автора, відповідального за рукопис;

-     резюме (не менше як 300 слів, англійською мовою – 500 слів );

-      ключові слова(до 8 слів);

-     обов’язково необхідно надати ПІБ авторів із зазначенням місць роботи, назву статті англійською мовою,

              Стаття повинна бути побудована за традиційним для світової наукової періодики планом: структурована за розділами – матеріали та методи, результати та обговорення, завершуватися конкретними висновками, в яких у лаконічній формі (по пунктах) викладаються результати роботи та пропозиції авторів, що до можливості впровадження результатів роботи у практичну діяльність..

Необхідно вказати використовувані методики, апаратуру (з уточненням назви та адреси фірми-виробника) та процедури настільки детально, наскільки це необхідно, щоб інші дослідники могли відтворити отримані результати.

Слід привести посилання на стандартні методики, включаючи методи статистичного аналізу. Для методик, які були опубліковані раніше, але недостатньо добре відомі, необхідно навести відповідні посилання та короткі описи. Нові або суттєво модифіковані методи слід описати, пояснити причини їх використання та оцінити їх обмеження. Усі використовувані лікарські препарати та хімічні речовини, дози та шляхи введення повинні бути чітко вказані.

Автори оглядових рукописів повинні вмістити розділ, що описує методи, які були використані при пошуку, відборі, виділенні та узагальненні даних. Ці методи також повинні бути коротко описані в резюме.

Електронна версія статті повинна бути створена за допомогою текстового редактора Microsoft Word будь-якої версії. Орієнтація – книжкова.

·      Шрифт – Times New Roman.

·      Кегель – 14 пунктівє.

·      Міжрядковий інтервал – полуторний.

·      Розстановка переносів – переносів немає.

·      Форматування – у параметрі «по ширині».

·      Колір шрифту – чорний.

·      Відступ (новий рядок) – 1,5 см.

·      Усі  поля – 20 мм.

·       Абзацний відступ по тексту – 12,5 мм.

             У таблицях необхідно дотримуватися подвійного інтервалу та розміщувати їх на окремому аркуші статті.

             Слід розшифрувати всі нестандартні абревіатури у виносках, використовуючи таку послідовність символів: *, **.

             Усі таблиці повинні розташовуватись у тексті після першого згадування та бути послідовно пронумерованими. Сама таблиця позначається словом Таблиця 1 (курсивом, вирівнювання праворуч). Назва таблиці пишеться з нового рядка (по центру, без абзацного відступу, напівжирнимшрифтом). Розмір шрифту таблиці – 14 pt, Сама таблиця розташовується через рядок від її назви, вирівнювання таблиці відносно сторінки – по центру, «кордони» таблиці – на ширину тексту статті.Не слід використовувати горизонтальні чи вертикальні лінії всередині таблиці. Примітки під таблицею виділяються напівжирним, розмір шрифту 11 pt.

             Усі ілюстрації мають бути оригінальними, розташовуватись у тексті після першого згадування, по центру та послідовно пронумеровані: Рис. 1., Рис. 2. тощо. Зображення повинні бути якомога зрозумілішими. Назви та докладне пояснення змісту слід приводити в підписах під малюнками, а не на самих ілюстраціях.

           Назва ілюстрації  виділяється напівжирним шрифтом. Через рядок – продовження тексту статті. Малюнки повинні бути професійно намальовані та сфотографовані та представлені як оцифровані. Ілюстрації для друку повинні бути з  з роздільною здатністю не менше 300 dpi (крапок на дюйм), контрастними і в форматах, що забезпечують високу якість зображень (наприклад, JPEG, або PDF). Його бажано необхідно представити окремим файлом.

        При вміщенні в статті рентгенограм, томограм та інших діагностичних зображень, а також зображень патологоанатомічних препаратів і мікропрепаратів слід використовувати контрастні, чорно-білі або кольорові  зображення  або кольорів відбитки розміром, як правило, 127ˣ173 мм.

       Мікрофотографії повинні містити маркування масштабу внутрішньої шкали. Символи, стрілки або літери, використовувані на мікрофотографіях, повинні контрастувати з її тлом.

         Фотографії у статті повинні бути пронумеровані, як інші ілюстрації,  відповідно до порядку, в якому вони згадуються в тексті. Якщо малюнок публікувався раніше, необхідно вказати посилання на перше джерело, а також подякувати оригінальне джерело.

         Підписи під ілюстраціями друкуються з дотриманням подвійного міжрядкового інтервалу, на окремій сторінці, в послідовній нумерації з відповідними ілюстраціями арабськими цифрами. Коли для ідентифікації частин ілюстрації використовуються символи, стрілки, цифри або букви, в підпису необхідно вказати та пояснити кожен з цих символів. Для фотографій мікропрепаратів також слід вказати масштаб внутрішньої шкали та спосіб фарбування.

         Одиниці виміру: значення довжини, висоти, ваги та об’єму повинні бути вказані у відповідних метричних одиницях (метр, кілограм, літр) або в їх десяткових кратних одиницях. Температура повинна вказуватися в градусах за Цельсієм, артеріальний тиск – у міліметрах ртутного стовпчика.

               Слід використовувати лише загальноприйняті абревіатури. При першому використанні абревіатури вона повинна вказуватися в дужках після її розшифровки; виняток становлять абревіатури для стандартних одиниць вимірювання.

          Математичні та хімічні формули повинні бути написані дуже чітко, із зазначенням на полях букв алфавіту (рядкових, прописних, грецьких, латинських), показників ступеня, індексів надрядкових і підрядкових.

              Посилання повинні бути пронумеровані послідовно, відповідно до їх порядку в тексті. Посилання в тексті, таблицях і підписах слід позначати арабськими цифрами в дужках.

Посилання, представлені тільки в таблицях або підписах під малюнками, повинні бути пронумеровані в послідовності, відповідній першій згадці в тексті певної таблиці або малюнка.

Назви систематичних таксонів повинні бути виділені  курсивом             (наприклад: S. aureus).

Резюме англійською мовою не повинно бути перекладом резюме, поданого українською/російською мовою. Воно має бути більше за розміром (500 слів) і структуроване за рубрикацією, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки.

У списку літератури доцільно використовувати невелику кількість посилань на найбільш важливі оригінальні роботи. Для всіх статей цей список не повинен перевищувати 50 джерел. Використана література подається в алфавітному порядку, де в першу чергу формується список вітчизняних джерел, також можливе структурування літератури в порядку цитування.

З метою вміщення до міжнародних баз даних пропонуємо використовувати відповідні стандарти подання «при статевих» списків літератури

 Після статті має бути розміщено 2 списки: 1) «Література» (де подано джерела українською/російською мовою без транслітерування та перекладу); 2) «References» (де українські/російські джерела подаються за допомогою міжнародної системи запису посилання). Джерела англійською мовою у списку «Список використаних джерел» формуються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.2006, як і джерела українською та російською мовами, у списку ж «References» ‒відповідно до міжнародного стандарту.

Список використаних джерел («References») для SCOPUS та інших зарубіжних баз даних (БД) необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий українською/російською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Тобто після статті має бути 2 списки: «Список використаних джерел» (звичайний список літератури, описаний за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання») і «References» (список, оформлений за одним із варіантів зарубіжних стандартів, де дані описують за допомогою вказівок, поданих нижче).

Необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинними в нас державними стандартами.

Нижче подано схеми для опису джерел українською/російською мовами (за різними типами матеріалів) разом з прикладами. Для джерел, поданих англійською мовою, варто використовувати ті ж самі схеми, проте без зазначення транслітерованого варіанту назви.

 

Приклади оформлення бібліографічних джерел українською/російською мовами для списку «References»

Прохання для переведення прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо користуватися онлайн-конвертерами окремо для українською та російської мов, посилання на які подані нижче. Ці ресурси пропонують найпоширеніші варіанти транслітерування: для української мови -згідно з чинним стандартом; для російської -відповідно до правил Держдепартаменту США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже різні системи транслітерації сприятимуть створенню різних результатів.

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport#lat/passport.

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html.

Стаття з періодичного видання

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва періодичного видання, випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.). (inUkr.)/(inRuss.)

BerezinA. E. (2009) Elevatsiyakontsentratsiitriglitseridovvplazmekroviikardiovaskulyarnyyrisk[Triglyceridesplasmalevelelevationandcardiovascularrisk]. Ukrainskyimedychnyizhurnal, vol. 3, no. 71, pp. 70-76. (in Russ.)

 

Книжка

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки англійською мовою]. Місто: Видавництво, кількість сторінок. (inUkr.)/(inRuss.)

 

SavchenkoA. P., CherkavskayaO. V., RudenkoB. A., BolotovP. A. (2010) Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarographyand stenting]. Moscow: GEOTAR-Media, 145 р.(in Russ.)

 

Змістова частина книжки (розділ, стаття)

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва частини книжки (розділу/статті) [Переклад назви частини книжки (розділу/статті) англійською мовою]. Транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.). (inUkr.)/(inRuss.)

SavchenkoA. P., CherkavskayaO. V., RudenkoB. A., BolotovP. A. (2010) Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarographyand stenting]. Moscow: GEOTAR-Media, pp. 60−79. (inRuss.)

 

Стаття з електронного періодичного видання

Автор(и) (рік видання) Транлітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва періодичного видання (electronic journal), випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.). Available at: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідування сайту)). (inUkr.)/(inRuss.)

Alekseeva Ye. A., Gorbacheva Yu. V., Babenko O. V., Zemlyakova V. V., Kuznetsova Ye. B., Smolin A. V., Prozorenko Ye. V., Zaletaev D. V., Strelnikov V. V. (2012) Molekulyarno-geneticheskaya differentsialnaya diagnostika opukholey golovnogo mozga [Molecular differential diagnostics of brain tumors]. Meditsinskaya Genetika (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 10−14. Available at:http://med-gen.ru/docs/differential-diagnostics.pdf(accessed 10 January 2013). (inRuss.)

 

Стаття зі збірника доповідей конференцій

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (редактори, редколегія -якщо є)). Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.). (inUkr.)/(inRuss.)

Kotov A. S., Sidorovich V. I. (2013) Alkogol i epilepsiya [Alcoholandepilepsy]. Proceedings of the Chelovek i lekarstvo: XX rossiyskiy natsionalnyy kongress (Russia, Moscow, April 15-19, 2013) (eds. Bogatyrev V. V., Lisitsa L. I., Chernobaeva G. N.).Moscow: Chelovek i lekarstvo, pp. 83-90.(inRuss.)

 

Тези дисертації

Автор (рік видання) Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою] (PhD Thesis). Місто: Видавництво, кількість сторінок.(inUkr.)/(inRuss.)

Kulinich I. A. (2014) Klіnіko-patogenetichne znachennya remodelyuvannya arterіalnikh sudin u khvorikh na gіpertonіchnu khvorobu z nefropatієyu v poєdnannі z іshemіchnoyu khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsіya [Clinical and pathological consequence of arterial vessels remodelling in patients suffered from essential arterial hypertension with nephropathy in combination with coronary artery disease and treatment] (PhD Thesis). Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, 36 p. (in Ukr.)

 

Препринт

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва видання [Переклад назви видання англійською мовою]. Working paper Номер препринту. Місто: Видавництво.(inUkr.)/(inRuss.)

 

IvanovV. V. (2010) Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv: Druk. (inRuss.)

 

 

Статистичний збірник

Назва організації (транслітерований варіант або переклад англійською мовою) (рік видання) Транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки англійською мовою]. Місто: Видавництво, кількість сторінок. (inUkr.)/(inRuss.)

 

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013) Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators ofliving]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo, 146 p. (in Ukr.)

 

Примітки

1.    Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок посилання виносять дані про нього:

Vasyliev I. I. (ed.) (2010) Kardiolohiia [Cardiology]. Kyiv: Svit, 154 p. (in Russ.)

 

2.    Якщо немає даних про автора (колектив авторів), на початок посилання виносять назву організації, що видала матеріал (видавництво):

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky(2012) Kardiolohiia [Cardiology]. Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, 56 p. (in Russ.)

 

3.    Слово «видавництво» («publishing») тощо в посиланні не вказується; зазначається лише назва видавництва чи організації:

Vasyliev I. I. (2010) Kardiolohiia [Cardiology]. Kyiv: Svit, 136 p. (in Ukr.)

А не: Kyiv: Publishing «Svit» або Kyiv: Svit Publishing.

 

4.    Якщо матеріал не опубліковано, то після назви в круглих дужках зазначається «unpublished»:

Vasyliev I. I. (2010) Kardiolohiia [Cardiology](unpublished).

 

Для створення рекомендацій зі складання списку використаних джерел було використано «Рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS» (автор -Кириллова О. В.)

 

 

На верх