Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Положення про Раду молодих вчених ДНКІБШМ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДНКІБШМ1. Загальні положення


1.1 Рада молодих вчених (далі Рада) Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (далі - ДНКІБШМ) - дорадчий орган Вченої ради ДНКІБШМ. Діяльність Ради регулюється Положенням про Раду молодих вчених та Статутом Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів.
1.2 Положення про Раду та подальші зміни до нього приймаються на засіданні Ради молодих вчених та затверджується наказом директора ДНКІБШМ.
1.3 Принципи діяльності Ради.
У своїй діяльності Рада керується наступними принципами:
- верховенство наукової творчості та наукового співробітництва;
- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;
- органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

2. Мета та завдання

2.1 Основною метою Ради є об'єднання молодих фахівців, аспірантів, науковців для ефективної виробничої, наукової, винахідницької та іншої творчої діяльності.
2.2 Основні завдання Ради:

2.2.1 Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу аспірантів та молодих вчених ДНКІБШМ, їх здібностей, формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом.
2.2.2 Популяризація наукової діяльності молодих вчених.
2.2.3 Сприяння освоєнню молодими вченими сучасних методів та методик роботи, в тому числі, з використанням новітнього обладнання, вивченню іноземних мов, сприяння підвищенню кваліфікації молодих вчених.
2.2.4 Створення тимчасових науково-творчих колективів з метою реалізації науково-дослідного потенціалу молодих вчених.
2.2.5 Проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед студентів, аспірантів і молодих вчених за участю представників інших науково-дослідних інститутів та ВНЗ.
2.2.6 Підтримка тісних наукових контактів з молодіжними науковими товариствами та радами інших наукових та навчальних закладів України та зарубіжжя шляхом організації та розвитку співробітництва та дружніх стосунків між молодими спеціалістами наукових установ України та світу.
2.2.7 Участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших програмах навчання студентів, аспірантів, в проектах, конкурсах, конференціях тощо.
2.2.8 Підтримка перспективних дослідників серед аспірантів та молодих науковців ДНКІБШМ, надання їм всебічної допомоги.
2.2.9 Забезпечення і захист прав та інтересів аспірантів та молодих вчених ДНКІБШМ стосовно організації та проведення наукової роботи.

 

3. Членство в Раді


3.1 Членом Ради молодих вчених може бути аспірант чи молодий науковець ДНКІБШМ віком до 35 років, який визнає це Положення та активно займається науковою діяльністю.
3.2 Прийом у члени Ради молодих вчених проводиться відкритим голосуванням на засіданні Ради, на підставі письмової заяви вступника на ім'я Голови Ради.
3.3 Припинення членства в Раді:
3.3.1 Член Ради молодих вчених може бути виключений з Ради за систематичне порушення цього Положення;
3.3.2 Питання про виключення з членів Ради молодих вчених вирішується на засіданні Ради, шляхом відкритого або закритого голосування Ради молодих вчених.
3.3.3 За виключеним з Ради зберігається право у двомісячний строк подати апеляцію до Президії;
3.3.4 Припинення членства у Раді молодих вчених може бути здійснено:

• за заявою члена Ради;
• по досягненню членом Ради 35 річного віку;
• у зв'язку зі звільненням з роботи або припиненням навчання у аспірантурі.

4. Права та обов'язки членів Ради

4.1 Члени Ради користають право:
• висувати пропозиції, висловлюватися та голосувати по всіх питаннях Ради;
• обирати та бути обраним до Президії Ради;
• брати участь у всіх заходах, які організовує Рада;
• брати участь в обговоренні діяльності Ради та вносити пропозиції щодо її
покращення;
• проводити апробацію результатів своєї наукової роботи на засіданнях Ради;
• отримувати методичну, інформаційну та інші види допомоги збоку Ради;
• добровільного виходу зі складу Ради;

4.2 Члени Ради зобов'язані:
• у своїй діяльності дотримуватися цього Положення та Статуту ДНКІБШМ;
• брати активну участь у роботу Ради;
• сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності Ради молодих вчених та ДНКІБШМ в цілому;
• виконувати рішення Ради, які стосуються роботи Ради, за які проголосували 2/3 членів Ради;
• приймати активну участь в усіх наукових та культурно-масових заходах, організованих Радою;
• приймати участь в обговоренні результатів наукової роботи членів Ради.

5. Структура та керівні органи Ради
 

5.1 Рада молодих вчених ДНКІБШМ є дорадчим органом Вченої ради ДНКІБШМ;
5.2 Рішення приймаються на засіданнях Ради молодих вчених, яка діє на підставі Положення про Раду молодих вчених ДНКІБШМ. Рішення засідання є чинними за наявності більше ніж 2/3 членів Ради;
5.3 Рада діє відповідно до плану, який погоджений на засіданні Ради;
5.4 Президію Ради молодих вчених ДНКІБШМ складають:

• Голова Ради;
• Заступники голови(2 особи);
• Секретар.
Голова Ради та його заступники обираються строком на 2 роки, з правом подальшого переобрання, шляхом відкритого голосування Ради. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів членів Ради. Висувати чи відводити кандидатури має право кожен із членів Ради.
5.5 Голова та Президія Ради вносить пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради.
5.6 Голова Ради:

• скликає та головує на засіданні Ради, підписує прийняті документи;
• здійснює керівництво поточною роботою;
• звітує 1 раз на рік про діяльність Ради на засіданні Ради та перед Вченою Радою
• ДНКІБШМ;
• може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, які призначаються ним на
• зборах Ради і виконують повноваження Голови у разі йоговідсутності або недієздатності;
• представляє інтереси Ради в адміністрації ДНКІБШМ, а також поза його межами;
• Голова Ради молодих вчених є членом вченої ради ДНКІБШМ.
5.7 Заступники Голови Ради:
• допомагають Голові Ради у вирішенні усіх питань стосовно Ради;
• контролюють виконання рішень Ради.
5.8 Секретар Ради:
• обирається на засіданні Ради за поданням Голови;
• веде документацію;
• реєструє документи;
• допомагає Голові та заступникам в організаційних питаннях;
• здійснює облік членів Ради.
5.9 Чергові збори Ради скликають не менш ніж 1 разу на 2 місяці. Позачергові засідання скликаються Головою Ради або його заступниками на вимогу Уз складу членів Ради.

6. Забезпечення діяльності Ради


6.1 Для забезпечення діяльності Ради молодих вчених ДНКІБШМ, адміністрація ДНКІБШМ
закріплює за Головою, заступниками Голови та Секретарем службове приміщення та створює необхідні умови для його ефективної діяльності. Забезпечує офісним обладнанням та надає доступ до мережі Інтернет.
6.2 Фінансування та матеріальне забезпечення діяльності Ради формуються за рахунок коштів, наданих адміністрацією та профкомом ДНКІБШМ, добровільних грошових та інших внесків юридичних та фізичних осіб. Згідно зі статутом ДНКІБШМ та чинним законодавством.
6.3 Адміністрація ДНКІБШМ всебічно сприяє діяльності Ради.


7. Реорганізація та ліквідація Ради


7.1 Припинення діяльності Ради може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації.
7.2 Реорганізація чи ліквідація Ради здійснюється на підставі рішення засідання членів Ради, прийнятого не менш ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні членів.
7.3 У випадку ліквідації Ради за рішенням Зборів створюється ліквідаційна комісія і визначається порядок і строк ліквідації.

 

На верх