2000
 1. Golovko A. Immunoprophylaxis of animal salmonellosis: principles of vaccines development/ A. Golovko, V. Ushkalov, Y. Didok // Ladwirtshaft: Wissenschaft und Praxis: III Symposium Ukrain-Osterreich, Tschernivci, 14-16 Sept. 2000. - 2000. - P.75
 2. Акименко Л.І. Інформаційно-облікова база даних про штами мікрорганізмів, що патогенні для тварин/ Л.І. Акименко, О.Ф. Блоцька, Н.А. Пархоменко // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 12-13
 3. Бімастин. Лікування маститів у корів/ А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, А.А. Кузьмін, С.А. Гуж-винська, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва // Наук. вісн. НАУ. -К., 2000. - Вип. 22. - C. 260-263
 4. Влияние мидийного гидролизата на биохимические показатели плазмы крови щенков/ А.Н. Головко, Ю.М. Обуховский, В.Г. Скрыпник, М.И. Долгая, В.В. Герман // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Харків, 2000. - Вип. 78. - C. 60-66
 5. Головко А.Н. Иммуногенные свойства вакцины против стрепто- и стафилоккоковых инфек-ций собак (СС-ВАК)/ А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.В. Соломоненко // Ветеринарна меди-цина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 88-91
 6. Горбенко А.В. Некоторые особенности эпизоотического процесса и биологии возбудителя отчетной болезни поросят/ А.В. Горбенко, А.Н. Головко, В.А. Ушкалов // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2000. - Вип. 78 Ч. 1. - C. 70-75
 7. Действие парэнтального введения мидийного гидролизата на некоторые показатели об-щей резистентности щенков/ А.Н. Головко, Ю.М. Обуховский, М.И. Долгая, В.Г. Скрыпник // Проблеми ветеринар. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2000 р., м. Київ. -К., 2000. - C. 30-34
 8. Депонування і паспортизація штаму вірусної геморагічної хвороби кролів/ В.А. Прискока, Д.О. Котляр, Н.С. Палійчук и др // Ветеринарна медицина України. -К., 2000. - № 6. - C. 18-19
 9. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів на порозі двадцять першого століття/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич и др // Ве-теринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Т. 2 № 78. - C. 171-176
 10. Деякі диференціальні ознаки ентеротоксичної форми ешерихіозу телят/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, В. Дідок, Ю.В. Дідок, І.В. Короваєва // Ветеринарна медицина України. - 2000. - № 2. - C. 32-33
 11. Екстрат м'ясний: ТУУ 46.15.433-2000/ В.А. Прискока, Т.Ф. Кисильова, Г.К. Майорова, Н.А. Пархоменко; Мінагрополітики України. -К., 2000. -23 с.
 12. Красніков Г.А. Нотатки до історії ветеринарної медицини України/ Г.А. Красніков, А.М. Го-ловко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 180-185
 13. Лечение коров больных маститами/ А.Н. Головко, В.Я. Вечтомов, А.А. Кузьмин и др // Ве-теринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 79-84
 14. Мастити у корів / А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, С.О. Гужвинська, В.Ф. Макєєв, І.В. Короваєва // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. медицини. -Львів, 2000. - Т. 2, Ч. 1. - C. 46-47
 15. Методичні рекомендації щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи колекцій мікроорганізмів та науково-дослідних робіт в галузі мікробіології і біотехнології/ Є.К. Вовнянко, Л.І. Акименко, Т.М. Сургова и др // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 13-15
 16. Мікрофлора молока від хворих на субкліничні мастити корів/ А.М. Головко, С.О. Гужвинсь-ка, В.Я. Вечтомов, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва // Ветеринарна медицина: Міжвідом. те-мат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 77. - C. 84-88
 17. Наставление по рациональному кормлению и профилактике болезней молодняка крупно-го рогатого скота: Справочно-метод. руководство/ Л.И. Подобед, В.Н. Василевский, В.П. Федоряка, А.Н. Головко, А.М. Никитин, С.В. Муляк, П.В. Орлов, Н.И. Никильбурский. -Одесса, 2000. -107 с.
 18. Пархоменко Н.А. Визначення життєздатності бактерійних музейних культур/ Н.А. Пархо-менко, І.В. Риженко // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 11-12
 19. Пархоменко Н.А. Випробування дослідного зразка оптичного стандарта мутності/ Н.А. Пар-хоменко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2000. - Т. 28: Наук. конф. до 80-річчя вет. ф-ту НАУ. - C. 61-64
 20. Пархоменко Н.А. Оценка методов определения жизнеспособности бактериальных культур/ Н.А. Пархоменко // Материалы международ. конф., посвящ. 30-летию ВНИИВИПФиТ. -Воронеж, 2000. - C. 203-204
 21. ТУУ. Перевар Хоттінгера основний (середовище живильне для застосування у ветеринарній медицині)). Технічні умови. ТУУ 46.15.433-2000 (Вводяться вперше)/ В.А. При-скока, Н.А. Пархоменко, Г.К. Майорова и др. -Введ. с 21.03.2000 по 21.03.2010. -К, 2000. -23 с.
 22. Покращення якості біологічних препаратів/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Т. 1 № 78. - C. 245-248
 23. Препарат для специфической профилактики стафило- и стрептококкоза у собак/ В.А. Уш-калов, А.Н. Головко, В.Г. Скрыпник, В.В. Соломоненко // Материалы 8 международного конгресса по проблемам ветеринарной медицины мелких домашних животных (6-8 апреля 2000 г., г. Москва). -М., 2000. - C. 211-212
 24. Соломоненко В.В. Этиологическая роль стафилококков и стрептококков в различных пато-логиях собак/ В.В. Соломоненко, А.Н. Головко, В.А. Ушкалов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2000. - Вип. 78 Ч. 1. - C. 267-271
 25. Ушкалов В.А. Пути конструирования эффективных вакцин против желудочно-кишечных инфекций/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко // Ученые записки Витебской гос. акад. ветери-нарной медицины. -Витебск, 2000. - Т. 35 Ч. 1. - C. 29-30
 26. Ушкалов В.О. Особливості перекисного окислення ліпідів та його регуляція у крові поросят в ранньому онтогенезі за умов вакцинації/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько // Биологические механизмы старения: Тез. докл. IV междунар. симпозиума 24-27 мая 2000 г., г.Харьков. -Х., 2000. - C. 42
 27. Хімічна природа і фізико-хімічні властивості адгезивних антигенів сальмонел/ В.О. Ушка-лов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, М.Є. Романько, М.И. Долгая // Вісн. Білоцерківського Держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2000. - Вип. 14. - C. 256-261
 28. Чайковська Л.А. Дослідження впливу поживних речовин та ендомікоризних грибів на урожайність рослин при рекультивації/ Л.А. Чайковська, І.М. Вергунова, Н.А. Пархоменко // Зб. пр. інституту землеробства. - 2000. - Вип. 12
 29. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні показники у свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2000. - № 3. - C. 42-43
 30. Чумаченко В.В. Засоби профілактики стресу в свиней/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна ме-дицина України. -К., 2000. - № 6. - C. 41-42
 31. Чумаченко В.Ю. Генетичні та імунологічні аспекти у вивченні хвороб тварин/ В.В. Чумачен-ко, В.Ю. Чумаченко // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2000. - Вип. 13 Ч. 2. - C. 200-205
 32. Штами мікроорганізмів, що патогенні для тварин, як основа біотехнологічного виробниц-тва/ В.А. Прискока, Л.І. Акименко, Ф.С Вабіщевич, О.П. Степанюк // Бюлетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. -Чернігів, 2000. - № 7. - C. 27-28
 33. Щодо механізму дії ентеросорбентів при еферентних методах терапії/ П.П. Фукс, А.М. Го-ловко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2000. - Вип. 77. - C. 313-318
2001
 1. Визначення впливу кратності тіометалоглобулінового препарату на показники крові цуце-нят // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць. -Х., 2001. - Вип. Ветеринарні науки: Матеріали 5-го з'їзду паразітоценологів України, 5-6 квіт. 2001 р.
 2. Випробування лікувально-профілактичної ефективності сироватки антитоксичної і антиадгезивної проти сальмонельозу та ешеріхіозу тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, М.Є. Романько // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 154-158
 3. Виявлення провірусної ДНК вірусу лейкозу великої рогатої худоби методом полімеразної ланцюгової реакції/ А.М. Головко, В.А. Прискока, Ф.С. Вобіщевич, В.О. Гарматюк, О.М. Дерябін // Біоресурси та віруси: Тез. доп. ІІІ Міжнар. конф., м.Київ, 11-15 верес. 2001 р.. -К., 2001. - C. 29-30
 4. Волков М.В. Біотехнологія еталону рубратоксину В/ М.В. Волков // Матеріали доповідей 1-го з'їзду токсикологів України. -К., 2001. - C. 33-34
 5. Волков М.В. Детекція охратоксину А в сироватці крові/ М.В. Волков // Тези доповідей наук. конф. проф.-викл. складу, наук. співроб. та аспірнтів. -К.: Науковий світ. - 2001. - C. 92
 6. Головко А.М. Біологічні особливості штамів збудника колібактеріозу курчат різного віку/ А.М. Головко, Т.В. Колбасіна // Біологія тварин: Наук. теорит. журн.. - 2001. - Т. 3 № 1. - C. 138-139
 7. Головко А.М. Гетероспецифические антигены: значение для ветеринарной медицины/ А.М. Головко, В.А. Ушкалов, К.И. Ребро; ХЗВІ // Ветеринарні науки: Зб. наук. праць. -Х., 2001. - Вип. 3 (31): Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Матеріали 5-го з'їзду паразитоценологів України, 5-6 квіт. 2001 р.. - C. 28-30
 8. Головко А.М. Етіотропна терапія собак при стафілококових і стрептококових інфекціях/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, В. Соломоненко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 6. - C. 14
 9. Горбенко А.В. Специфическая активность В-гемолизина E.coli в отношении эритроцитов различных видов животных/ А.В. Горбенко, А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2001. - Вип. 79 (І). - C. 106-111
 10. Десять років на сторожі якості біопрепаратів, що використовує ветеринарна медицина України/ В.А. Прискока, А.М. Головко, Ф.С Вабищевич и др // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 77-79
 11. Деякі епізоотологічні аспекти диктіокаульозу великої рогатої худоби в Україні/ М.С. Пав-ленко, Н.О. Волошина, О.П. Литвиненко, В.Ф. Галат // Науковий вісник НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 89-91
 12. Етіопатогенез маститів та засоби іх терапії у корів/ А.М. Головко, В.Я. Вечтомов, С.А. Гужвінська, В.А. Макєєв, І.В. Короваєва, В.Н. Мучкіна // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 11. - C. 20-21
 13. Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур: № 99 від 7.12.2001 р. Зареєстровано в Мінюсті 14.12.01 р. № 59/06/ В.А. Прискока, Ф.С Вабіщевич, О.Ф. Блоцька и др. -К., 2001
 14. Лемещенко Г.П. Характеристика нового живильного середовища для глибинного культиву-вання виробничих штамів збудника трихофітії/ Г.П. Лемещенко, А.М. Головко, Д.В. Дрегаль // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 289-29
 15. Лобов С.В. Етіологічна роль ентеробактерій при шлунково-кишкових патологіях собак і кішок/ С.В. Лобов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2001. - Вип. 79 (ІІ). - C. 11-15
 16. Пархоменко Н.А. Определение жизнеспособности музейных культур бактерий/ Н.А. Пар-хоменко // Материалы науч.-произв. конф., посвящ. 70-летию ВГНКИ, янв. 2001 г., г. Москва. - 2001. - C. 52-54
 17. Прискока В.А. Десять років на стороні якості біопрепаратів, що використовує ветеринарна медицина України/ В.А. Прискока, О.Ф. Блоцька, А.М. Головко // Наук. вісн. НАУ. -К., 2001. - Вип. 36. - C. 77-80
 18. Прискока В.А. Контроль качества биопрепаратов в Украине/ В.А. Прискока, О.П. Степанюк, О.Ф. Блоцкая, Л.И. Акименко, Н.А. Пархоменко // Материалы науч.-произв. конф., по-свящ. 70-летию ВГНКИ, янв. 2001 г., г. Москва. - 2001. - C. 58-60
 19. Служение ветеринарной науке: (Страницы истории ИЭКВМ. 1922-2001 гг.), Ч.2/ Ред. П.П. Фукс, А.Н. Головко. -Х.: Золотые страницы, 2001. -364 с.: илл
 20. Ушкалов В.О. Результати випробування вакцини інактивованої субодиничної проти саль-монельозу тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 12. - C. 27-29
 21. Чумаченко В.В. Клінічні та гематологічні показники у поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. -Дніпропетровськ, 2001
 22. Чумаченко В.В. Стресова реакція у поросят при різних методах формуваннях груп на до-рощування/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2001. - № 8. - C. 44-45
 23. Чумаченко В.В. Стресовий стан у поросят в залежності від віку їх відлучення від свинома-ток/ В.В. Чумаченко // Вісн. Держ агроекологічної академії України. -К., 2001. - № 2. - C. 55-56
 24. Чумаченко В.В. Технологічні заходи та фармакологічні засоби профілактики стресу у сви-ней/ В.В. Чумаченко // Тваринництво України. -К., 2001. - № 2. - C. 21-22
 25. Чумаченко В.Ю. Поведінка поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко, В.Ю. Чумаченко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К.: НАУ. - 2001. - Вип. 38. - C. 200-202
 26. Этиопатогенез и терапия мастита у коров/ А.Н. Головко, В.Я. Вечтомов, В.Ф. Макеев и др // Ветеринария. - 2001. - № 11. - C. 35-38
2002
 1. Виговская Л.М. Оценка эпизоотических штаммов сальмонелл с целью их отбора для соз-дания инактивированных вакцин/ Л.М. Виговская, Н.А. Пархоменко // Ветеринарна меди-цина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2002. - Вип. 80. - C. 152-155
 2. Волков М.В. Біотехнологія виробництва стандартного зразка мікотоксину охратоксину А/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2002. - Вип. 80. - C. 118-120
 3. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину патуліну/ М.В. Волков, А.М. Головко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. -К., 2002. - Вип. 55. - C. 35-38
 4. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину цитриніну/ М.В. Волков // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту. -Біла Церква, 2002. - Вип. 23. - C. 16-19
 5. Волошина Н.О. Сучасні напрямки лабораторної діагностики диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина, В.В. Кацимон, В.Ф. Галат // Тези доповідей ХІІ конференції українського наукового товариства паразитологів. -К., 2002. - C. 23-24
 6. Головко А.М. Обгрунтоване оформлення рекомендацій на лікарські препарати/ А.М. Голов-ко, В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 6. - C. 21-22
 7. Головко А.М. Проблеми профілактики асоційованих інфекцій шлунково-кишкового тракту новонароджених телят і перспективи їх рішення/ А.М. Головко, І.В. Короваєва // Технологія вирощування та здоров'я тварин. -К., 2002. - № 5. - C. 9-10
 8. Головко А.М. Проблеми якості засобів захисту тварин та фактори, що впливають на неї/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Д.Л. Мартиненко // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 6. - C. 20-21
 9. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів: здобут-ки і перспективи розвитку/ А.М. Головко, Д.Л. Мартиненко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2002. - № 8. - C. 22-23
 10. Лемещенко Г.П. Технологічні підходи до виготовлення вакцин проти аспергільозу тварин та птахів/ Г.П. Лемещенко, А.М. Головко, О.О. Бублик // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2002. - Т. 80. - C. 378-383
 11. Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт у лабораторіях, які використо-вують метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)/ А.М. Головко, О.М. Дерябін, З.Р. Тро-ценко, Голубець Р.А., Кацімон В.В., Левицький Т.Р., Волошина Н.О.. -К., 2002. -18 с.
 12. Новий метод контролю контамінації вакцини проти сибірки тварин/ О.А. Бригадіна, В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, А.М. Головко // Вісник Сумського ДАУ: Наук.-метод. журн.. -Суми, 2002. - Вип. 7. - C. 13-15
 13. Підходи щодо конструювання стандартних наборів позитивних та негативних бруцельоз-них сироваток великої рогатої худоби для контролю якості діагностикумів/ Я.А. Родіна, Н.Г. Пінчук, Д.Л. Мартиненко и др // Вісник Сумського ДАУ: Наук.-метод. журн.. -Суми, 2002. - Вип. 7. - C. 79-82
 14. Порівняльна оцінка імуногенної активності вакцини проти вірусної геморагічної хвороби кролів / А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.С. Палійчук и др // Ветеринарна медицина України. - 2002. - № 10. - C. 18-19
 15. Результаты сравнительного изучения вакцин против вирусной геморрагичеческой бо-лезни кроликов/ А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая, Н.С. Палийчук, О.А. Романенко // Ветеринар-ная биотехнология. -К.: Аграрна наука. - 2002. - № 2
 16. Результаты сравнительного изучения вакцин против вирусной геморрагической болезни кроликов/ А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая, Н.С. Палийчук // Ветеринарна біотехнологія: Бю-летень. - 2002. - № 2. - C. 63-67
 17. Скрипник В.Г. Проблеми оформлення нормативної документації на ветеринарні імунобіологічні препарати/ В.Г. Скрипник, Д.Л. Мартиненко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. - 2002. - Вип. 81. - C. 549-550
 18. Стандарти оптичні мікробіологічні. Технічні умови ТУУ У 24.4.19024865-660-2002/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисильова, Г.К. Майорова, Л.І. Акименко. -К., 2002. -21 с.
 19. Стандартний зразок туберкуліну ППД для ссавців: ТУ У 24.4.19024865-673-2002/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, А.І. Завгородній. -К., 2002. -19 с.
 20. Ушкалов В.О. Біологічна характеристика молочнокислих бактерій - кандидатів у пробіотики/ В.О. Ушкалов, С.О. Гужвінська, А.М. Головко, О.В. Григор'єв // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2002. - № 1. - C. 35-37
 21. Ушкалов В.О. Гастроентерити телят, зумовлені патогенними ешеріхіями, рота- і коронавірусамита засоби їхньої профілактики/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, І.В. Короваєва, В.І. Стеценко, Л.П. Тризна, А.В. Гриненко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2002. - № 1. - C. 95-102
 22. Ушкалов В.О. Особливості епізоотології сальмонельозу поросят в Харківській області/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок, К.І. Ребро // Сучасні ветеринарні та технологічні ас-пекти свинарства: Матеріали наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2002 р., м.Київ. -К., 2002. - C. 24-27
 23. Ушкалов В.О. Перспективні напрямки досліджень в вакцинології/ В.О. Ушкалов, А.М. Голов-ко // Технологія вирощування та здоров'я тварин. -К., 2002. - № 4. - C. 12-13
2003
 1. Головко А.М. Використання в птахівництві України ветеринарних імунобіологічних препаратів та система забезпечення їх якості/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.І. Протченко // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 53: Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - C. 547-549
 2. Визначення імуномодулюючої дії препарату "Нуклиевет"/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, З.Ю. Ткачук, М.І. Келеберда // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2003 р., м. Київ. -К., 2003. - C. 14-17
 3. Виробничі випробування препарату бацилярного субтиліс/ С.В. Дерев'янко, Г.М. Дяченко, О.І. Прокопенко и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 200-201
 4. Волков М.В. Стандартизація мікотоксинів/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 4. - C. 45-46
 5. Волков М.В. Стандартизація мікотоксину стеригматоцистину/ М.В. Волков, А.М. Головко, В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 119-122
 6. Волошина Н.О. Вивчення впливу антгельмінтиків на стан великої рогатої худоби при ураженні збудниками диктіокаульозу/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат; А.О. Замазій // Зб. наук. пр. Луганського НАУ. -Луганськ, 2003. - № 31/43: Ветеринрні науки. - C. 128-130
 7. Волошина Н.О. Вивчення впливу антгельмінтиків на стан великої рогатої худоби при ураженні збудниками диктіокаульозу/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат // Тези доп. ІІ конф. Міжнар. асоціації паразитоцинологів. -Луганськ, 2003. - C. 37
 8. Волошина Н.О. Ефективність полімеразної ланцюгової реакції при диктіокаульозі великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина, В.Ф. Галат // Тези доп. ІІ конф. проф.-викл. складу і асп. навч.-наук. ін-ту вет. медицини, якості і безпеки продукції АПК. -К., 2003. - C. 56-57
 9. Волошина Н.О. Заходи боротьби з диктіокаульозом великої рогатої худоби/ Н.О. Волоши-на, В.М. Коваленко, В.Ф. Галат // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - № 82. - C. 126-129
 10. Волошина Н.О. Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина // Ветеринарна медицина України. - 2003. - № 11. - C. 20-21
 11. Волошина Н.О. Спосіб діагностики диктіокаульозу великої рогатої худоби/ Н.О. Волошина; В.Ф. Галат. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 12. Головко А.М. Виробництво та контроль якості ветеринарних імунобіологічних препаратів в Україні/ А.М. Головко, О.Є. Айшпур // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 8. - C. 19-20
 13. Детекція бактерій роду Salmonella у продуктах тваринництва за допомогою полімеразної ланцюгової реакції/ Л.В. Олійник, А.М. Головко, Н.О. Волошина, В.В. Кацимон, О.О. Сал-ганська // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 3. - C. 33-34
 14. До проблем розробки та виробництва біологічних препаратів/ В.А. Прискока, Н.І. Протчен-ко, В.Г. Скрипник, О.Ф. Блоцька // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 464-467
 15. Емульсинвакцина асоційована інактивована проти ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхіту курей (ІБК) та синдрому зниження несучості (СЗН-76)/ І.Ю. Безрукава, Н.І. Наливайко, О.А. Шомін и др // Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - 2 003. - Вип. 53. - C. 516-519
 16. Етіотропна терапія собак при стафілококових і стрептококових інфекціях/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, З.Ю. Ткачук, М.І. Келеберда // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2003 р., м. Київ. - 2 003. - C. 11-12
 17. Использование полимеразной цепной реакции для детекции бактерий рода Salmonella/ Л.В. Олейник, А.Н. Головко, Н.А. Волошина, В.В. Кацимон // Актуальные проблемы ин-фекционной патологии животных: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 45-летию ФГУ "ВНИИЗЖ", 30-31 окт. 2003 г.. -Владимир, 2003. - C. 244-247
 18. Неспецифічна резистентність цуценят при застосуванні тіометалоглобуліну/ В.Г. Скрипник, С. Михайлова, О. Руденко, В. Антонов, М. Долгая, Л. Кальченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 2. - C. 13-14
 19. Пат. 2003010569
 20. Практичні підходи фахівців ветеринарної медицини до вибору і визначення лікувально-профілактичної та економічної ефективності біопрепаратів/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко, Л.Г. Стецюра // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 12. - C. 18-19
 21. Проблеми контролю африканської чуми свиней/ Ю.А. Собко, В.А. Прискока, О.Ф. Блоцька, Ф.С Вабіщевич // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 6. - C. 8-9
 22. Разработка и испытание вакцины против вирусного энтерита гусей/ А.В. Белецкая, И.Ю. Безрукавая, Н.П. Грибкова и др // Птахівництво: Матеріали ІV Української конф. по птахівництву з міжнародною участю, 15-19 вересня 2003 р., м. Алушта. - 2003. - Вип. 53. - C. 520-525
 23. Разработка тестсистемы "SAL-TEST" для детекции бактерий рода Salmonella в пище-вых продуктах с помощью полимеразной цепной реакции/ Л.В. Олейник, А.Н. Головко, Н.А. Волошина, В.В. Кацимон // Современные вопросы патологии сельскохозяйственных животных: Междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2003 г., г. Минск. -Минск, 2003. - C. 96-97
 24. Результати випробувань в лабораторних та польових умовах вакцини проти набрякової хвороби поросят/ А.М. Головко, О.В. Горбунко, В.В. Лисюк, В.О. Сазонов, К.І. Гурін // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. - 2003. - Вип. 82. - C. 629-632
 25. Розробка та впровадження в виробництво наборіверитроцитпрних антигенів і сирова-ток для діагностики вірусної діареї та інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)/ В.І. Стеценко, П.А. Красочко, О.Ф. Блоцька и др // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 581-585
 26. Сучасні підходи до діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії/ О.Ф. Блоцька, О.П. Адаменко, В.А. Прискока, А.М. Борсук // Аграрный вестник Причерно-морья: Сб. науч. тр.. -Одеса, 2003. - Вип. 21
 27. Тривале збереження бактерій шляхом контактного висушування/ Н.Г. Пінчук, А.М. Го-ловко, В.Г. Скрипник, Д.О. Котляр // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 453-455
 28. Чумаченко В.В. Вміст вільних амінокіслот у крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Полтавської держ. аграр. акад.. -Полтава, 2003. - № 1-2. - C. 55-56
 29. Чумаченко В.В. Динаміка активності амінотрансфераз у сироватці крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Матеріали міжвід. темат. наук. зб., присвяч. міжнарод. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми вет. медицини в умовах ведення твариництва", м. Феодосія, АР Крим, 26 трав. - 2 черв.. -Х., 2003. - Вип. 82. - C. 640-642
 30. Чумаченко В.В. Імунологічний контроль препаратів - вимога часу/ В.В. Чумаченко // Ве-теринарна медицина України. -К., 2003. - № 1. - C. 19
 31. Чумаченко В.В. Методичні рекомендації з профілактики стресу в свиней/ В.В. Чумачен-ко; Мінагрополітики України. -К., 2003. -20 с.
 32. Чумаченко В.В. Показники загального білка і його фракцій у сироватці крові поросят при стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2003. - Вип. 25 Ч. 3. - C. 162-166
 33. Чумаченко В.Ю. Лікування та профілактика захворювань тварин з урахуванням їх імунного статусу/ В.В. Чумаченко, В.Ю. Чумаченко, Н.І. Бойко // Ветеринарна медицина України. -К., 2003. - № 3. - C. 27-28
2004
 1. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів в колекції Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів/ Л.І. Акименко // Тези доповідей Х з'їзду Українського мікробіологічного товариства, 15-18 вересня 2004 р., м. Одеса. - 2004. - C. 196
 2. Актуальні питання діагностики дерматомікозів/ В.Г. Скрипник, А.М. Головко, М.В. Вол-ков, В.М. Яненко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної ме-дицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 36-37
 3. Біологічний контроль якості живильних середовищ, що застосовуються для виявлення сторонніх мікроорганізмів у біопрепаратах/ В.Г. Скрипник, Н.А. Пархоменко, Д.О. Ординська, Т.Ф. Кисельова, З.І. Поборська // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 92-93
 4. Біосенсори і експресна діагностика лейкозу тварин/ М.Ф. Стародуб, Л.В. Пирогова, А.М. Головко, Я.А. Древаль, Л.І. Нагаєва // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 31-32
 5. Блоцька О.Ф. Аналіз ризику в ветеринарній медицині/ О.Ф. Блоцька // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 74-75
 6. Вакцинопрофілактика класичної чуми свиней в Україні/ О.О. Напненко, О.А. Романен-ко, Т.М. Богдан, О.Ф. Блоцька // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 37-38
 7. Ветеринарні імунобіологічні препарати: Довідник/ П.І. Вербицький, А.М. Головко, Д.Л. Мартиненко, В.Г. Скрипник, Н.І. Протченко, О.Ф. Блоцька, Б.Т. Стегній, В.О. Головко, В.Т. Лісовенко, В.Л. Солодчук, Л.В. Олійник, Н.А. Пархоменко, Н.Г. Пінчук, Я.А. Родіна, А.М. Борсук, В.М. Баранов, І.О. Булгакова, Н. О. Волошина; За заг. ред. П.І. Вербицького, А.М. Головко. -К.: Реферат, 2004. -400 с.
 8. Вивчення реакції індикаторів Eh- i pH- типу на присутність живих мікробних клітин/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисильова, Д.О. Котляр, Л.І. Акименко // Ветеринарна біотехнологія. – 2004
 9. Використання мікроміцетів для одержання біологічних препаратів з фунгіцидними властивостями/ А.М. Головко, Г.П. Лемещенко, В.Г. Скрипник, М.В. Волков // Вісн. аграр. науки. -К., 2004. - № 3. - C. 43-45
 10. Випробування ефективності застосування аміксіну в експериментах на поросятах/ О. Кольчик, В.О. Ушкалов, Е.П. Петренчук М.Є. Романько, А.М. Головко // Матеріал міжнародної наук.-практ. конф. "Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуч-чя тваринництва, якості і безпеки продукції (27-29 жовтня 2004 р., Україна). -К., 2004. - Ч. ІІ. - C. 100-105
 11. Волков М.В. Гранично допустимі рівні вмісту мікотоксинів у кормах для тварин і птиці/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 8. - C. 40-41. -Бібліогр. в кінці ст.
 12. Волков М.В. Діагностика мікотоксичної нефропатії свиней/ М.В. Волков // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 12-15
 13. Волков М.В. Мікотоксілогічний контроль кормів, продуктів тваринництва і об'єктів зовнішнього середовища/ М.В. Волков // Ветеринарна біотехнологія. -К.: Аграрна наука. - 2004. - № 4
 14. Волков М.В. Проблеми лабораторної діагностики мікотоксикозів тварин та птиці/ М.В. Волков // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 35-36
 15. Головко А.М. Антирабічні вакцини: вчора, сьогодні, завтра/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, О.А. Романенко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної меди-цини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 79-80
 16. Головко А.М. Вивчення імунобіологічних показників при застосуванні комплексу антиген-антитіло з метою швидкого захисту тварин/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов, О. Кольчик // Вете-ринарна медицина України. - 2004. - № 12. - C. 31-32. -Бібліогр. С. 32 (8 назв.)
 17. Головко А.М. Вплив імуномодулятора на біохімічні та імунологічні показники організму вівцематок при щепленні проти колібактеріозу в умовах постійної дії малих доз іонізуючого опромінення/ А.М. Головко, О.В. Пінський, І.В. Чала // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 239-243
 18. Головко А.М. Ешеріхіоз (колібактеріоз тварин)/ А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветери-нарна медицина України. - 2004. - № 2. - C. 6-9
 19. Головко А.М. Інфекційний гепатит/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 264-267
 20. Головко А.М. Каліцивірусна інфекція/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 268-270
 21. Головко А.М. Колібактеріоз/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 250-253
 22. Головко А.М. Лейкемія кішок/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 277
 23. Головко А.М. Панлейкопенія кішок/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 275-276
 24. Головко А.М. Парвовірусний ентерит/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 271-273
 25. Головко А.М. Розробка тест-системи "Dictyo-Test" на основі полімеразної ланцюгової реакції/ А.М. Головко, Н.О. Волошина, В.В. Кацимон // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 236-239
 26. Головко А.М. Спосіб контактного висушування для довготривалого збереження бактерій/ А.М. Головко, Н.Г. Пінчук. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 27. Головко А.М. Чума м'ясоїдних/ А.М. Головко // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 261-263
 28. Діагностика класичної чуми свиней/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Здоров'я тварин і ліки. -К., 2004
 29. Епізоотична ситуація з трихофітії котів та собак у м. Києві/ О. Бублик, Г. Лемещенко, В. Титаренко, Л. Богуславська, О. Корінь, К. Швиденко, Р. Рощина // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 9-11
 30. Іващенко Н.В. Використання можливостей Internet науковою бібліотекою ДНКІБШМ для забезпечення експериментальної роботи з виробничими штамами мікроорганізмів/ Н.В. Іващенко, Л.І. Акименко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали конференції. -К., 2004. - C. 98-100
 31. Колбасіна Т.В. Виготовлення та лабораторні дослідження вакцини проти колібактеріозу птахів/ Т.В. Колбасіна, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 83. - C. 118-121
 32. Лабораторні тварини - критерій стандартизації й якості біологічних експериментів/ В.Г. Скрипник, А.М. Головко, Л.Г. Стецюра, І. Коцюмбас // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 11. - C. 40-41. -Бібліогр. в кінці ст.
 33. Методичні рекомендації по довготривалому збереженню бактерій методом сорбційно-контактного зневоднення/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, О.І. Гордієнко, Д.О. Ор-динська. -К., 2004. -18 с.
 34. Механизмы и контроль перестроек генома эукариот/ Т.Ю. Колотова, Б.Т. Стегний, И.Ю. Кучма, Н.В. Дубинина, А.Н. Головко, Ю.Б. Чайковский, Ю.Л. Волянский. -Харьков: Коллеги-ум, 2004. -264 с.: ил. -Библиогр. в конце глав
 35. Новий стандарт для визначення контамінації у ветеринарних біопрепаратах/ Н.А. Пар-хоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська, З.І. Поборська // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 5. - C. 143-149
 36. Пархоменко Н.А. Вивчення реакції індикаторів Eh i pH-типу на присутність живих клітин/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 4. - C. 143-149
 37. Пархоменко Н.А. Стандартизація методів визначення контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Д.О. Ординська // Тези доповідей V з'їзду Українського мікробіологічного товариства, 15-18 вересня 2004 р., м. Одеса. - 2004. - C. ---
 38. Пархоменко Н.А. Стандартизація методів визначення стерильності імунобіологічних препаратів/ Н.А. Пархоменко, В.І. Круть // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 89-90
 39. Підбір стабілізатора для ліофільного висушування антигену вірусу Ньюкаслської хво-роби/ О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська, О.В. Шаповалова, О.М. Мельнічук, О.І. Гордієнко // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 84-85
 40. Порівняльний аналіз міжнародних та вітчизняних рекомендацій щодо постановки РІД при серологічній діагностиці лейкозу великої рогатої худоби/ О.Ф. Блоцька, А.М. Головко, О.П. Адаменко, О.М. Мельнічук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 86-87
 41. Препарат-пробіотик "Болмол" / С.О. Гужвінська, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 42. Проблеми контамінації біопрепаратів сторонніми вірусами та шляхи її вирішення/ А.М. Головко, О.Ф. Блоцька, Н.С. Палійчук, О.А. Романенко, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 200 4. - C. 76-77
 43. Результаты испытаний эффективности сыворотки против колиэнтеротоксемии поро-сят на лабораторных животных/ А.В. Горбенко, В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Ю.С. Голуб // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2004. - Вип. 84. - C. 265-268
 44. Розробка національного стандарту "Набір сироваток крові для стандартизації антиге-ну вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії (РІД)"/ О.Ф. Блоцька, А.М. Головко, О.П. Адаменко, А.М. Борсук // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 77-78
 45. Розробка сучасної вітчизняної емульсинвакцини проти бешихи свиней/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, А.Ф. Ображей, М.Г. Остапець, Л.С. Короленко, Я.З. Зорін, Л.Л. Косолап, В.Л. Хреновський // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 83-84
 46. Розробка тест системи для детекції виду Bacillus anthracis/ А.М. Головко, Н.О. Волоши-на, В.В. Кацимон, Н.А. Пархоменко, К.Р. Семко //
 47. Сальмонельз тварин / В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 6. - C. 19-20. -Бібліогр. в кінці ст.
 48. Скрипник В.Г. Бордетельоз/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 249-250
 49. Скрипник В.Г. Герпес собак/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 267-268
 50. Скрипник В.Г. Деякі аспекти стандартизації вакцин проти дерматомікозів тварин/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб.. - 2004. - Вип. 84. - C. 15-16
 51. Скрипник В.Г. Імунодефіцит кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 278-279
 52. Скрипник В.Г. Папіломатоз собак/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 273-274
 53. Скрипник В.Г. Проблеми дерматомікозів дрібних домашніх тварин/ В.Г. Скрипник, Л.Г. Стецюра // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 7-8
 54. Скрипник В.Г. Реовірусна інфекція кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 279
 55. Скрипник В.Г. Саркома кішок/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медици-ни. -К.: Урожай. - 2004. - C. 279-280
 56. Скрипник В.Г. Селекція дерматофітів за показником спороутворення/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія. - 2004. - № 5. - C. 136-139
 57. Скрипник В.Г. Содоку/ В.Г. Скрипник // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 256
 58. Спосіб виготовлення універсального індикаторного живильного середовища ВС/ В.С. Тиндик, О.І. Гордієнко, А.М. Головко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 59. Спосіб одержання антиадгезивної та антитоксичної сироватки проти сальмонельзів та ешерихіозів тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, Ю.В. Дідок. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 60. Способи довготривалого збереження колекційних культур мікроорганізмів, переваги та недоліки/ А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук // Матеріали ІІ міжнародного конгре-су спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 20 04. - C. 69-70
 61. Стандартизація живильних середовищ за міжнародними нормами/ Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, З.І. Поборська, Д.О. Ординська, М.О. Голуб // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 200 4. - C. 91-92
 62. Створення комплексного середовища для культивування збудників микозів/ А.М. Го-ловко, В.Г. Скрипник, В.В. Чумаченко, В.С. Тиндик, О.І. Гордієнко, Л. Г. Стецюра // Ветери-нарна медицина України. -К., 2004. - № 3. - C. 15-16
 63. Тиндик В.С. Індикаторне середовище "ВС" для визначення контамінації бактеріальною мікрофлорою в інактивованих біопрепаратах/ В.С. Тиндик // Матеріали ІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 серпня 2004 р., м. Київ, Україна). -К., 2004. - C. 94-95
 64. Ушкалов В.О. Аденовірози собак/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 263-264
 65. Ушкалов В.О. Коронавірусна інфекція собак/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 270-271
 66. Ушкалов В.О. Ринотрахеїт кішок/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної ме-дицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 274-275
 67. Ушкалов В.О. Сальмонельози/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної меди-цини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 253-256
 68. Ушкалов В.О. Стафілококові інфекції/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 257-258
 69. Ушкалов В.О. Стрептококові інфекції/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 258-260
 70. Ушкалов В.О. Хвороба Лайма/ В.О. Ушкалов // Довідник лікаря ветеринарної меди-цини. -К.: Урожай. - 2004. - C. 260-261
 71. Чумаченко В.В. Динаміка показників азотистого обміну в крові та тканинах свиней під дією стрес-факторів/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 2. - C. 41-42
 72. Чумаченко В.В. Клінічні та гематологічні показники в поросят при відлучному стресі/ В.В. Чумаченко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. - 2004. - № 1. - C. 102-105
 73. Чумаченко В.В. Показники ліпідного обміну в сироватці крові та печінці свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Матеріали міжвід. темат. наук. зб., присвяч. міжнарод. наук.-практ. конф. "Ветеринарна медицина-2004: сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва ветеринарних препаратів", м. Феодосія, АР Крим, 24-31 трав.. -Харків, 2004. - Вип. 84. - C. 766-769
 74. Чумаченко В.В. Показники перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 11. - C. 16-18. -Бібліогр. в кінці ст.
 75. Чумаченко В.В. Стан резистентності в свиней при стресі/ В.В. Чумаченко // Ветеринар-на медицина України. -К., 2004. - № 12. - C. 33-35. -Бібліогр. в кінці ст.
 76. Чумаченко В.Ю. Дослідження імунної системи. Фактори, що впливають на резистентність тварин/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко, О.І. Павленко // Ветеринарна ме-дицина України. -К., 2004. - № 5. - C. 33-36
 77. Чумаченко В.Ю. Дослідження імунної системи: механізми захисту організму (початок)/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко, О.І. Павленко // Ветеринарна медицина України. -К., 2004. - № 4. - C. 26-29
 78. Чумаченко В.Ю. Побічна дія хіміотерапевтичних і біологічних препаратів, що застосову-ються в ветеринарній медицині/ В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко // Вісн. Полтавської держ. аграр. акад.. - 2004. - № 3. - C. 107-108
2005
 1. Акименко Л. Пробіотики у ветеринарній медицині/ Л. Акименко // Ветеринарна медици-на України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 5. - C. 37-38. -Бібліогр.: С. 38 (10 назв.)
 2. Блоцька О.Ф. Стратегічні напрямки покращення якості противірусних препаратів/ О.Ф. Блоцька, Ю.А. Собко, В.А. Прискока // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 449-450
 3. Борсук А.М. Разработка тест-набора для выявления антител к вирусу геморрагической болезни кроликов/ А.М. Борсук, О.Ф. Блоцкая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные про-блемы ветеринарной медицины в условиях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 129-131. -Библиогр.: С. 131 (6 назв.)
 4. Вербицький П. Роль вакцинації тварин у системі протиепізоотичних заходів/ П. Вер-бицький, А. Головко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. де-партаменрт вет. медицини. -К., 2005. -N 9. - C. 10-12
 5. Вивчення властивостей вакцини проти міксоматозу кролів "Меварекс+"/ В.В. Чумачен-ко, О.О. Панченко, Н.П. Івасюнько, В.І. Білокінь, В.А. Прискока // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 366-368
 6. Виготовлення та лабороторні випробування пробіотика для профілактики та лікування субклінічних маститів у корів/ С.О. Гужвинська, В.О. Калашников, В.Ф. Макєєв, Е.Г. Чушак, С.С. Драгуть, А.М. Головко, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. на-ук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні про-блеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 369-372. -Бібліогр.: С. 372 (4 назв.)
 7. Визначення ефективності способу "пасивно-активної імунізації" телят при ешеріхіозі/ О.В. Кольчик, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, К.В. Худенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 155-160
 8. Випробування вакцини інактивованої субодиничної проти коліентеротоксемії (набрякової хвороби) поросят у польових умовах/ В.О. Ушкалов, О.В. Горбенко, Е.П. Пет-ренчук, М.Є. Романько, А.М. Головко, Ю.П. Балим, В.Ф. Головачов, О.В. Гриненко, О.М. Чорногуз // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветери-нарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Мики-товича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 1084-1089
 9. Випробування пробіотика пробосорб у дослідах на сільськогосподарських тваринах/ В. Ушкалов, А. Головко, І. Іонов, В. Головаха, Е. Петренчук, Т. Трускова, М. Романько, В. Ходак, І. Жила, Н. Бобровська // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 5. - C. 41-43. -Бібліогр.: С. 42-43 (10 назв.)
 10. Волков М. Стандартизація засобів прижиттєвої діагностики мікотоксикозів тварин та птиці/ М. Волков // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. депар-тамент вет. медицини. -К., 2005. -N 10. - C. 30-31. -Бібліогр.: С. 31 (6 назв.)
 11. Вплив комплексу антиген-антитіло на імунний статус новонвроджених поросят/ О.В. Кільчик, В.О. Ушкалов, Е.П. Петренчук, М.Є. Романько, І.І. Головащук, А.М. Головко // Вете-ринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна меди-цина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 548-552
 12. Впровадження інструкції щодо контролю пастерельозу тварин/ В.О. Ушкалов, Т.Ю. Трускова, Е.П. Петренчук, В.І. Сікачина, І.І. Головащук // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 2. - C. 1089-1092. -Бібліогр.: С. 1091-1092 (10 назв.)
 13. Герман В.В. Культивирование вируса ССЯ-76 в перевиваемой культуре клеток почки овцы/ В.В. Герман, С.В. Ткаченко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 1. - C. 287-289. -Бібліогр.: С. 289 (5 назв.)
 14. Головаха В.І. Використання "Бістиму" для профілактики і лікування гастроентериту у цу-ценят/ В.І. Головаха, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько // IV Міжнар. наук.-практ. конф.ї з про-блем дрібних тварин, 18-20 трав. 2005 р., Україна, м. Дніпропетровськк: Зб. матеріалів. -Одеса: Фенікс. – 2005
 15. Головаха В.І. Макроелементозний статус організму коней при аліментарному виснаженні/ В.І. Головаха, В.О. Ушкалов // Матеріали ІІІ міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини (4-7 жовтня 2005 р., м. Київ, Україна). -К., 2005. - C. 62-64
 16. Головко А.М. Депонування штамів мікроорганізмів в колекції Державного науково-контрольного ініституту біотехнології і штамів мікроорганізмів/ А.М. Головко, Л.І. Акименко, В.О. Ушкалов // 9-я Международная науч.-практич. конф. "Актуальные проблемы ин-теллектуальной собственности" (5-9 сент. 2005 г., г. Алушта): Материалы выступле-ний. - 2005. - C. 279-282
 17. Дослідження імуногенності експериментальних зразків інактивованих емульсин-вакцин проти бешихи свиней на лабораторних тваринах/ О.А. Тарасов, А.Ф. Ображей, М.Г. Остапець, В.Ф. Бабак, А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 1063-1066
 18. Зандарян С.Ю. Изучение патогенности изолятов вируса Ньюкаслской болезни/ С.Ю. Зандарян, В.В. Герман, А.М. Головко // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 398-401. -Бібліогр.: С. 401 (5 назв.)
 19. Застосування аміксину для профілактики неонатальних інфекцій новонароджених по-росят/ А.М. Головко, О.В. Кольчик, К.В. Худенко, В.О. Ушкалов // Аграр. вісн. Причорномор'я: Зб. наук. праць (Сільськогсподарські та біологічні науки). - 2005. - Вип. 31. - C. 164-166
 20. Капсулоутворення у збудника сибірки і його виявлення лабораторними методами/ Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, Т.Ф. Кисельова, В.В. Кацимон, З.І. Поборська, П.І. Шевченко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 118-122. -Бібліогр.: С. 122 (6 назв.)
 21. Контроль якості вакцини бівалентної культуральної проти хвороби Марека/ Б.Т. Стегній, В.С. Білокінь, О.В. Заремба, А.П. Герілович, О.Є. Мороз, О.Ф. Блоцька, В.І. Сікачина, В.М. Плис // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 434-438. -Бібліогр.: С. 434 (3 назв.)
 22. Культурально-морфологічні властивості трихофітонів, виділених на території України/ В. Скрипник, Л. Стецюра, М. Волков, В. Яненко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департаменрт вет. медицини. -К., 2005. -N 8. - C. 39-41. -Бібліогр.: С. 41 (9 назв.)
 23. Методологічна оцінка клінічних та імунологічних досліджень у діагностиці, лікуванні і профілактиці хвороб імунної патології у тварин: Метод. вказівки/ В.Ю. Чумаченко, М.І. Цвіліховський, В.В. Чумаченко О.І. Павленко, А.О. Макарін, В.І. Береза, Н.І. Бойко. -К.: Національний аграрнпий університет, 2005. -36 с.
 24. Нычик С.А. Разработка эффективной технологии культивирования вакцинных штаммов сибирской язвы/ С.А. Нычик, В.М. Дзюба, В.Г. Скрыпник // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Харків, 2005. -Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва, до 90-річчя від Дня народження академіка Івана Микитовича Гладенка (30 трав.-4 черв. 2005 р., АР Крим, м. Ялта), Т. 2. - C. 842-846. -Библиогр.: С. 845 (4 назв.)
 25. Оцінка якості полікомпонентной вакцини із епізоотичних штамів збудників за показни-ками функціонального стану печінки та інтенсивністю процесів окиснення ліпідів крові щеп-лених поросят/ В.О. Ушкалов, М.Є. Романко, О.П. Руденко, О.М. Горбенко, А.М. Головко, О.М. Вержиховський // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 390-398
 26. Пінчук Н.Г. Новий метод довготривалого збереження колекційних культур мікроорганізмів/ Н.Г. Пінчук // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. ме-дицини. -К., 2005. -N 6. - C. 126-132. -Бібліогр.: С. 132 (4 назв.)
 27. Применение "Бистима" для лечения и профилактики гастроєнтеритов у жеребят/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, В.И. Головаха, И.А. Жила // Научные основы производства вете-ринарных биологических препаратов: Материалы Международной науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию Всероссийского науч.-исслед. и технологич. ин-та биологич. пром-ти, 26-27 мая 2005 г., г. Щолково. - 2005. - C. 590-594
 28. Применение молекулярно-биологических и электронно-микроскопических методов для идентификации вируса синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76) и аденовируса І серотипа/ В.В. Герман, И.П. Пчелкина, В.В. Дрыгин, А.П. Пономарев, С.В. Ткаченко, А.А. Шомин, И.Ю. Безрукавая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной меди-цины в условиях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ве-теринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 149-155. -Библиогр.: С. 155 (5 назв.)
 29. Протективна властивість інактивованої протилейкозної вакцини/ С.К. Горбатенко, Б.Т. Стегній, О.Ф. Блоцька, М.С. Мандигра, В.І. Цимбал, Н.В. М'ягких, П.П. Зданевич, О.М. Корнєйков, В.Ф. Головачов, О.В. Тертишний // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 85: Ветеринарна медицина-2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Т. 1. - C. 320-325. -Бібліогр.: С. 323-324 (4 назв.)
 30. Процес одержання препарату для профілактики і терапії масових хвороб теплокров-них, зумовлених дією інфекційного асоційованого етіологічного фактора/ В.О. Ушкалов, М.В. Бабкін, М.Є. Романько, М.М. Бабкіна. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 31. Романенко О.А. Система контроля качества антирабических инактивированных вакцин для животных в Украине/ О.А. Романенко, А.Н. Головко, О.Ф. Блоцкая // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях современного животно-водства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 430-432. -Библиогр.: С. 432 (5 назв.)
 32. Романько М.Є. Динаміка показників прооксидантно-антиокислюваної системи у щурів за умов ентерального надходження 137Cs та ентеросорбції/ М.Є. Романько, Г.О. Богданов, В.О. Ушкалов // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 138-143. -Бібліогр.: С. 173-174 (13 назв.)
 33. Скрипник В.Г. Випадок захворювання кролів на трихофітію/ В.Г. Скрипник // Ветери-нарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 2. - C. 7-8. -Бібліогр.: С. 8 (4 назв.)
 34. Скрипник В.Г. Оптимізація умов ліофілізації тест-культури Corynebacterium xerosis 1911за допомогою стабілізуючих середовищ/ В.Г. Скрипник, О.І. Гордієнко, Д.О. Ординська // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 6. - C. 183-187. -Бібліогр.: С. 191 (4 назв.)
 35. Скрипник В.Г. Оптимізація умов ліофілізації тест-культури Pseudomonas aeruginosa 27/99 за допомогою стабілізуючих середовищ/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К., 2005. -N 7. - C. 160-164
 36. Скрипник В.Г. Роль гіпсовидного трихофітона (Trichophyton mentagrophytes) в епізоотології тварин/ В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів та кормових добавок. - 2005. - Вип. 6 № 3, 4. - C. 356-360
 37. Скрыпник В.Г. Способ длительного хранения коллекций штаммов дерматофитов/ В.Г. Скрыпник // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в усло-виях современного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чебо-тарева. - C. 478-481. -Библиогр.: С. 481 (11 назв.)
 38. Спосіб виділення ДНК мікобактерій з живильних середовищ для діагностики тубер-кульозу та мікобактеріозів в полімеразній ланцюговій реакції/ Б.Т. Стегній, А.В. Скрипник, В.Г. Скрипник, А.М. Коваленко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 39. Ткаченко С.В. Оптимізація умов постановки реакції дифузіонної прециптації з різними антигенами вірусу СЗН-76/ С.В. Ткаченко, В.В. Герман // Птахівництво. -Харків, 2005. - Вип. 57: Матеріали VІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (19-23 вересня 2004 р., м. Алушта). - C. 445-449. -Бібліогр.: С. 449 (6 назв.)
 40. Ушкалов В.А. Национальный центр штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ: состояние и перспективы развития/ В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Л.И. Акименко // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях современного животноводст-ва", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Бела-руси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 533-537. -Библиогр.: С. 537 (9 назв.)
 41. Ушкалов В.О. Лікувально-профілактичний засіб "Сорбовер"/ В.О. Ушкалов, М.Є. Ро-манько. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 42. Ушкалов В.О. Национальный центр штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ/ В.О. Ушка-лов, А.М. Головко // Міжнар. наук.-практ. конф.ї з птахівництва, 18-21 верес. 2005 р., м. Судак: Зб. матеріалів. -К., 2005. - C. 18-25
 43. Ушкалов В.О. Процес одержання вакцини "Мультивак" для профілактики і терапії масо-вих хвороб тварин, обумовлених дією асоційованого інфекційного етіологічного фактора/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, А.В. Горбенко, О.В. Кільчик, М.Є. Романко, Е.П. Петренчук. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 44. Ушкалов В.О. Спосіб одержання препарату для спеціфичної профілактики інфекційних хвороб тварин/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, А.В. О.В. Кільчик, Е.П. Петренчук, М.Є. Роман-ко. -, Б.м., Б.г.. -2 с.
 45. Характеристика ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділенних у курей з малих приватних господарств/ В.В. Герман, С.Ю. Зандарян, Т.Б. Манін, І.П. Пчолкіна, Л.О. Щерба-кова, С.Н. Колосов, Г.В. Батченко, С.К. Старов, В.В. Дригін // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2005. -N 4. - C. 15-17. -Бібліогр.: С. 17 (9 назв.)
 46. Чумаченко В.В. Вікові особливості клітинних і гуморальних факторів резистентності у свиней/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицини: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2005. - Вип. 86: Ветеринарна медицина-2005: ветеринарне забезпечення свинарства: сучасний стан і шляхи розвитку (15-18 листоп. 2005 р., м. Харків)
 47. Чумаченко В.В. Вплив вітамінів Е, С та селену на показники системи антиоксидантного захисту і резистентності поросят при формуванні груп на дорощування/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медици-ни. -К., 2005. -N 4. - C. 29-31. -Бібліогр.: С. 31 (18 назв.)
 48. Чумаченко В.В. Резистентность и иммунная патология у животных и методы их опреде-ления/ А.Ф. Ображей, И.К. Авдосьева, В.В. Эверт, В.В. Чумаченко // Инфекционные бо-лезни свиней: Крат. справ.. -К.: Авокадо. - 2005. - C. 4-14. -Библиогр.: С. 147-149
 49. Чумаченко В.В. Риботан - иммуномодулятор нового поколения/ В.В. Чумаченко, Н.И. Протченко, В.Г. Суворов // ZOO.Бизнес. -К., 2005. -N 7. - C. 20
 50. Экспресс диагностика лейкоза крупного рогатого скота иммуносенсорным методом/ Н.Ф. Стародуб, А.Н. Головко, Я.А. Древаль, О.Ф. Блоцкая, В.Г. Скрыпник, Л.В. Пирогова // Ветеринарная наука - производству. -Минск, 2005. - Вип. 38: Материалы Международ-ной науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы ветеринарной медицины в условиях совре-менного животноводства", посвящ. 75-летию Ин-та эксперимент. ветеринарии им. С.Н. Вы-шелесского НАН Беларуси и 100-летию со дня рождения академика Р.С. Чеботарева. - C. 498-501. -Библиогр.: С. 501 (7 назв.)
2006
 1. Epizootic analasis of catle mycobacterial infections in Ukraine durin 2001-2005/ A. Skrypnik, A. Zavgorodniy, B. Stegniy, V. Skrypnik // Mykobakterieninfektionen. 3 Arbeitstagung des na-tionalen Referenzlabors fur Tuberkulose und des nationalen Referezlabors fur Paratu-berkulose. 11. und 12. October 2006. - 2006. - C. S. 7-8
 2. Імуногенні та протективні властивості вакцини культуральної інактивованої сорбованої проти грипу птиці "Гриптавак Н5N1" виробництва ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач"/ Р.М. Чумак, Д.Л. Мартиненко, С.Д. Мельничук, О.Ф. Блоцька, В.Т. Лісовенко // Ветеринарна ме-дицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Висо-копатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 288-294. -Бібліогр.: С. 293 (7 назв.)
 3. Інструкція по виготовленню вакцини "Триходерм" проти трихофітії великої рогатої ху-доби бівалентної, живої, сухої, концентрованої/ В.Г. Скрипник, А.Н. Головко, М.В. Волков, В.М. Яненко, С.А. Ничик. -К., 2006. -13 с.
 4. Абрамов А.В. К вопросу о возникновении высокопатогенного вируса гриппа птицы на территории Украины/ А.В. Абрамов, В.В. Герман // Ветеринарна медицина: Міжвідом. те-мат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 13-16
 5. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів в системі стандартизації ветеринарних імунобіологічних препаратів/ Л.І. Акименко, В.О. Ушкалов // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 52-55. -Бібліогр.: C. 55 (2 назв.)
 6. Акименко Л.І. Депонування виробничих штамів мікроорганізмів як механізм їх стандартизації/ Л.І. Акименко, В.А. Синицин, В.О. Ушкалов // 10-я Междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности" (11-15 сент. 2006 р., Алушта). - 2006. - C. 89-90
 7. Акименко Л.І. Довготривале зберігання промислового штаму Сlostridium chauvei R-15/ Л.І. Акименко, П.К. Бойко // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 114
 8. Антигенні властивості інактивованої емульсованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак"/ Б.Т. Стегній, І.Ю. Бісюк, Д.В. Музика, А.М. Головко, Д.В. Гадзевич, А.І. Бузун, Л.В. Коваленко, М.Ю. Стегній, О.М. Рула, К.Ф. Майорова, А.Д. Болдирєв, О.А. Білявцева // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 211-217. -Бібліогр.: С. 217 (5 назв.)
 9. Вакцина "Триходерм" проти трихофітії великої рогатої худоби бівалентна, жива, суха, концентрована: ТУ У 24.4.19024865-001:2005/ В.Г. Скрипник, А.Н. Головко, М.В. Волков, В.М. Яненко, С.А. Ничик. -К., 2006. -9 с.
 10. Вивчення імуносупресивних властивостей штаму "ХГ-05" вірусу інфекційної бурсальної хвороби/ Б.Т. Стегній, В.В. Герман, Д.В. Гадзевич, С.І. Вовк, А.М. Спасов, М.В. Чебанов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 318-321. -Бібліогр.: С. 320 (7 назв.)
 11. Вивчення біологічних властивостей штаму JM-UA вірусу хвороби Марека/ Б. Стегній, В. Білокінь, А. Герілович, О. Заремба, О. Блоцька // Ветеринарна медицина України: На-ук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 10. - C. 13-14. -Бібліогр.: С. 14 (6 назв.)
 12. Волков М.В. Лабораторна діагностика мікотоксичної нефропатії/ М.В. Волков // Ветери-нарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 11. - C. 30-32. -Бібліогр.: С. 32
 13. Волков М.В. Мікотоксикози тварин: лабораторна діагностика/ М.В. Волков // Вісник аграрної науки: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N
 14. Волков М.В. Мікотоксичний гепатит: актуальність проблеми, лабораторна діагностика/ М.В. Волков // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 32-35. -Бібліогр.: C. 35 (11 назв.)
 15. Волошина Н.О. Застосування препаратів ПЛР для моніторингу об'єктів навколишнього середовища у ветеринарній практиці/ Н.О. Волошина, В.В. Кацимон // IV Міжнародний кон-грес спеціалістів ветеринарної медицини (3-6 жовтня, 2006 р., Національний аграрний університет, м. Київ, Україна). -К., 2006. - C. 158-159
 16. Вплив "Бістиму" на рівень неспецифічної резистентності організму новонароджених телят/ В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, О.В. Маценко, Ю.Ю. Довгій, А.І. Дра-гальчук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 358-360. -Бібліогр.: С. 360 (5 назв.)
 17. Герман В.В. Эпизоотологический мониторинг гриппа птицы в Украине/ В.В. Герман, В.А. Синицин, В.П. Лукьянец // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 60-65. -Бібліогр.: С. 65 (4 назв.)
 18. Головащук І.І. Деякі аспекти виникнення, розвитку та розповсюдження пастерельозу тварин/ І.І. Головащук, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 92-95. -Бібліогр.: С. 94-95 (14 назв.)
 19. Законодавча база забезпечення виробництва та якості ветеринарних імунобіологічних препаратів в Україні/ В.О. Ушкалов, В.Г. Скрипник, Л.І. Акименко, В.В. Андрущенко, А.М. Го-ловко, М.Є. Романько // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2006. -N 39. - C. 127-134. -Библиогр.: C. 133-134 (8 назв.)
 20. Засєкін Д.А. Детекція та ідентифікація бактерій роду Bacillus anthracis у об'єктах навко-лишнього середовища і тканинах організму тварин/ Д.А. Засєкін; Н.О. Волошина, В.В. Каци-мон // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. -Біла Церква, 2006. -N 39. - C. 85-89. -Бібліогр.: C. 88-89 (7 назв.)
 21. Лабораторні випробування дослідних серій вакцини проти хвороби Марека/ Г.В. Білецька, І.Ю. Безрукава, Н.П. Грибкова, О.Ф. Блоцька, А.М. Борсук, Г.С. Кузьмич // Птахівництво. -Харків, 2006. - Вип. 58: Матеріали VІІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю. - C. 1513-1516. -Бібліогр.: С. 1516 (9 назв.)
 22. Оцінка відповідності національного зразку туберкуліну міжнародному стандарту/ Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, А.І. Завгородній; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавокДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл.. -Львів, 2006. - Вип. 7 N 1,2. - C. 171-175. -Бібліогр.: C. 175 (3 назв.)
 23. Пархоменко Н.А. Стандартизація туберкуліну згідно вимог МЕБ/ Н.А. Пархоменко // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 88
 24. Пархоменко Н.А. Усовершенствование метода определения активности туберкулина/ Н.А. Пархоменко // Наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю Новогалещенської біофабрики: Зб. наук. праць. -Полтава, 2006. - C. 40-44. -Бібліогр.: C. 44 (5 назв.)
 25. ППД-туберкулін для ссавців виробництва Сумської біофабрики/ А. Завгородній, П. Ти-хонов, І. Дегтярьов, В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч./ Держ. департамент вет. медицини. -К., 2006. -N 1. - C. 34-35. -Бібліогр.: С. 35 (4 назв.)
 26. Применение метода мультиплексного Real-Time RT-PCR для віявления вируса птичь-его гриппа А (H5N1)/ С.В. Степанюк, В.Г. Найдьонов, М.И. Вудмаска, В.Г. Пилипенко, В.В. Герман, Н.Я. Спивак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 230-237. -Бібліогр.: С. 236 (6 назв.)
 27. Ростові властивості поживних середовищ з чорноморських гідробіонтів/ Н.А. Пархо-менко, Т.Ф. Кисельова, М.О. Голуб, В.І. Рябушко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 197-202. -Библиогр.: C. 202 (7 назв.)
 28. Скрипник В.Г. Вдосконалення засобів захисту тварин - вимога часу/ В.Г. Скрипник // IV Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-6 жовтня, 2006 р., Національний аграрний університет, м. Київ, Україна). -К., 2006. - C. 92-93
 29. Скрипник В.Г. Деякі аспекти епізоотології та епідеміології трихофітії в Україні/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 297-302. -Бібліогр.: С. 301-302 (20 назв.)
 30. Скрипник В.Г. Патогенність дерматофітів Trichophyton verrucosum, виділенних в Україні для лабораторних тварин/ В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 246-250. -Библиогр.: C. 250 (6 назв.)
 31. Скрипник В.Г. Стабільність вакцини проти дерматомікозів при зберіганні/ В.Г. Скрипник // Міжнар. наук. конф. "Мікробні біотехнології": Тези доп. (11-15 верес. 2006 р., Одеса). -Одеса: Астропринт. - 2006. - C. 154
 32. Стрес у мікроорганізмів та вірулентність/ М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень/ УААН. Ін-т вет. медицини. -К.: Аграрна наука. - 2006. -N 8. - C. 222-241. -Библиогр.: C. 237-241 (47 назв.)
 33. Ткаченко С.В. Разработка средств лабораторной диагностики синдрома снижения яй-ценоскости-76/ С.В. Ткаченко, В.В. Герман, А.И. Бузун // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопато-генний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 364-371. -Бібліогр.: С. 370-371 (9 назв.)
 34. Ушкалов В.О. Етіологічна структура сальмонельозу свиней в Україні та напрямки вдо-сконалення засобів специфічної профілактики сальмонельозу/ В.О. Ушкалов, Л.М. Давидовська // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 354-358. -Бібліогр.: С. 356-357 (17 назв.)
 35. Ушкалов В.О. Штамове забезпечення виробництва та контролю імуногенності вакцин проти високопатогенного грипу птиці/ В.О. Ушкалов, Л.І. Акименко, А.М. Головко // Ветери-нарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 249-254. -Бібліогр.: С. 252-253 (19 назв.)
 36. Чумаченко В.В. Клітинні і гуморальні фактори резистентності в залежності від віку/ В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 87: Міжнар. наук.-практ. конф. "Високопатогенний грип птиці: актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики" (27-31 серп. 2006 р., сел. Новий Світ, АР Крим). - C. 372-375. -Бібліогр.: С. 374 (2 назв.)
 37. Шляхи вирішення проблеми контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів сторонніми вірусами/ А.М. Головко, В.В. Герман, О.Ф. Блоцька, О.О. Напненко, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб.. -Х., 2006. - Вип. 86. - C. 96-98. -Бібліогр.: С. 97 (3 назв.)

ПРАЦІ ДНКІБШМ ЗА 2007-2010 рр.

2007
 1. Roman'ko M.E. The electrophoresis characteristics of albumens, nuclein and aminoacid cells structure of production strains Sal.choleraesuis, Ent. Faecalis and E. coli: Abstract / M.E. Roman'ko, V.A. Ushkalov, A.N. Golovko // Veterinary medicine, animal husbandry and economy in the healthy and food safety production: Simposium with the international participation (24 jun.-1 jul. 2007, Herceg Novi). - Herceg Novi, 2007. - P. 54
 2. Акименко Л.І. Підтримання біотехнологічних характеристик депонованих штамів - важлива складова якості імунобіологічних препаратів: сборник научных трудов / Л.І. Акименко, П.К. Бойко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів, 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 221-226. - Бібліогр.: С. 226 (2 назв.)
 3. Андрущенко В.В. Виявлення мікоплазмової контамінації культур клітин: сборник научных трудов / В.В. Андрущенко, О.А. Романенко, В.О. Ушкалов // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 226-230. - Бібліогр.: С. 229-230 (15 назв.)
 4. Антоненко П.П. Профілактика захворювань новонароджених телят та підвищення їх продуктивності: научное издание / П.П. Антоненко, В. Постоєнко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 11. - С. 3-7. - Бібліогр.: C. 6-7 (8 назв.)
 5. Антоненко П.П. Фітопрепарати для профілактики захворювань новонароджених телят та підвищення їх продуктивності: сборник научных трудов / П.П. Антоненко, В.О. Постоєнко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 26-30. - Бібліогр.: С. 29-30 (6 назв.)
 6. Вивчення профілів антибіотикорезистентності виробничих штамів бактерій: сборник научных трудов / В.О. Ушкалов, В.С. Тиндик, Л.М. Давидовська, О.О. Салганська, М.Є. Романько // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 317-325. - Бібліогр.: С. 325 (8 назв.)
 7. Випробування тест-системи для діагностики хвороби Марека методом полімеразної ланцюгової реакції "MDV Meq-oncoprotein DNA-тест": сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, В.О. Ушкалов, В.В. Кацимон, О.Ф. Блоцька, П.І. Шевченко, А.В. Абрамов, Д.М. Король // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 229-233. - Бібліогр.: С. 232-233 (6 назв.)
 8. Генотипування мікобактерій за допомогою гель-електрофорезу в пульсуючому полі: сборник научных трудов / А.В. Скрипник, Б.Т. Стегній, А.І. Завгородній, В.Г. Скрипник, І. Мозер // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 196-202. - Бібліогр.: С. 201 (11 назв.)
 9. Головко А. Місце та значення вакцинації в системі контролю грипу птахів: научное издание / А. Головко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 5. - С. 9-11. - Бібліогр.: С. 11 (8 назв.)
 10. Декларац. пат. № 20066 Штам Escherichia coli № 4 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 11. Декларац. пат. № 20066 Штам Escherichia coli № 60 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 12. Декларац. пат. № 20071 Штам Escherichia coli № 24 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Волосянко, О.В. Горбенко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 13. Декларац. пат. № 20072 Штам Escherichia coli № 957 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 14. Декларац. пат. № 20073 Штам Escherichia coli № 866 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 15. Декларац. пат. № 20238 Штам salmonella enteritidis № 34 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко, О.Л. Оробченко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 16. Декларац. пат. № 20239 Штам Salmonella dublin № 12 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 17. Декларац. пат. № 20239 Штам Salmonella typhimurium № 16 для виготовлення імунобіологічних препаратів / В.Ю. Кассіч, Б.Т. Стегній, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук, О.В. Кільчик, О.В. Волосянко. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 18. Дослідження антагоністичних властивостей E.coli Д-17/05 та пробіотичного препарату біофлорин, розробленого на його основі: сборник научных трудов / Л.С. Короленко, Я.З. Зорін, К.С. Клочко, Л.Л. Косолап, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 276-279. - Бібліогр.: С. 279 (4 назв.)
 19. Дослідження контамінації вірусами лікувально-профілактичних та діагностичних сироваток крові тварин: сборник научных трудов / О.О. Напненко, І.В. Компанієць, А.П. Герілович, Р.О. Кучерявенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 286-289. - Бібліогр.: С. 289 (5 назв.)
 20. Іващенко Н.В. Інформаційне забезпечення наукових розробок у Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів: сборник научных трудов / Н.В. Іващенко, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 411-415
 21. Кінетика зневоднення матеріалу при сублімації: сборник научных трудов / О.І. Гордієнко, О.П. Кудрявченко, П.І. Шевченко, Л.І. Акименко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 221-226. - Бібліогр.: С. 248-249 (4 назв.)
 22. Ковпак М. Застосування імуноферментного аналізу в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб тварин в Україні: научное издание / М. Ковпак // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 8. - С. 28-30. - Бібліогр.: С. 30 (8 назв.)
 23. Кудрявченко О.П. Використання електронної мікроскопії для контролю ветеринарних імунобіологічних препаратів: сборник научных трудов / О.П. Кудрявченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 396-400. - Бібліогр.: С. 400 (3 назв.)
 24. Методи оцінки інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та його регуляції у біологічних об'єктах: метод. рекомендації / Б.Т. Стегній, Л.В. Коваленко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, С.П. Долецький, В.С. Бойко, Ю.М. Кротовська. - Харків: ННЦ "ІЕКВМ", 2007. - 59 с.
 25. Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине: справ. пособие / А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.Г. Скрыпник, Б.Т. Стегний, М.Е. Романько; Ред. А.Н. Головко. - Харьков: НТМТ, 2007. - 512 с.
 26. Молекулярна епізоотологія: основні поняття, задачі, методи та перспективи: сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, Л.В. Олійник, В.В. Дригін, Н.С. Мудрак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 10-15. - Бібліогр.: С. 13-14 (18 назв.)
 27. Молекулярно-біологічні характеристики вірусів ньюкаслської хвороби, що циркулюють у популяціях диких водоплавних птахів півдня України: сборник научных трудов / Д.В. Музика, Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, А.В. Пальваль, В.В. Дригін, С.К. Старов, Н.С. Мудрак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 145-149. - Бібліогр.: С. 148 (6 назв.)
 28. Настанова з лабораторної діагностики пастерельозу тварин та птиці: стандарт / О.І. Сосницький, В.П. Заболотна, А.А. Руденко, А.Ф. Руденко, Б.Т. Стегній, А.Ф. Бабкін, В.О. Ушкалов, А.М. Головко, В.Г. Скрипник, Л.М. Давидовська, П.П. Цімох, В.І. Сікачина, А.В. Абрамов, Г.М. Денисюк, Л.К. Волинець, У.М. Яненко, В.Ю. Кассіч, Г.О. Міланко, Н.О. Авраменко; МАП, ННЦ "ІЕКВМ" УААН. - Х.: ННЦ "ІЕКВМ" УААН, 2007. - 12 с.
 29. Національний центр штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ: стан і перспективи розвитку: научное издание / А. Головко, В. Ушкалов, Л. Акименко, Л. Давидовська // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 2. - С. 35-36. - Бібліогр.: С. 36 (9 назв.)
 30. Оцінка забруднення грунтів Черкаської області важкими металами: научное издание / В.О. Постоєнко, Р.С. Галенко, А.М. Ліщук, М.С. Уманський // Зб. наук. праць ННЦ "Інститут землеробства УААН". - 2007. - Вип. 2. - С. 35-40
 31. Пат. № 23490 Застосування штаму гриба Trichophyton verrucosum для виготовлення вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 32. Пат. № 23491 Застосування штаму гриба Trichophyton mentagrophytes для виготовлення вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 33. Пат. № 23492 Застосування штаму гриба Trichophyton mentagrophytes для контролювання імуногенності вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 34. Пат. № 23493 Застосування штаму гриба Trichophyton verrucosum для контролювання імуногенності вакцин проти дерматомікозів тварин / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 4 с.
 35. Пат. № 25296 Спосіб виготовлення вакцини проти трихофітії великої рогатої худоби бівалентної, живої, сухої, концентрованої / В.Г. Скрипник, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, А.В. Скрипник. -, [б. м.], [б. г.]. - 6 с.
 36. Порівняльне вивчення біологічних властивостей виробничих штамів Pasteurella multocida після довготривалого зберігання: сборник научных трудов / Н.В. Василенко, В.О. Ушкалов, Л.М. Виговська, М.Є. Романько, В.І. Головаха, Є.І. Безвін // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2007. - Вип. 48. - С. 24-26
 37. Постоєнко В.О. Еколого-біохімічна оцінка якості медоносних рослин і медів, як сировини для створення ветеринарних апіфітопрепаратів: сборник научных трудов / В.О. Постоєнко, Р.С. Галенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 86-91. - Бібліогр.: С. 90-91 (14 назв.)
 38. Поширеність збудника токсоплазмозу Toxoplasma gondii серед домашніх котів і собак у м. Києві: научное издание / І. Гаврилова, А. Головко, В. Кацимон, О. Кудрявченко, П. Шевченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 4. - С. 34-35. - Бібліогр.: С. 35 (6 назв.)
 39. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Маркування: ДСТУ 4614:2006: стандарт / А. Головко, Ю, Косенко, В. Чумаченко, О. Напненко, Н. Пархоменко, Н. Протченко, О. Романенко. - К.: Держспоживстандарт України, 2007
 40. Результати випробування вакцини інаквованої субодиничної проти сальмонельозу та ешерихіозу тварин у виробничих умовах: сборник научных трудов / О.В. Кольчик, Е.П. Петренчук, М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, О.П. Решетніченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 272-276. - Бібліогр.: С. 275-276 (7 назв.)
 41. Робота зі штамами мікроорганізмів у ДНКІБШМ: научное издание / Л. Виговська, В. Ушкалов, Л. Акименко, О. Салганська, К. Семко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 12. - С. 17-19. - Бібліогр.: С. 18-19 (5 назв.)
 42. Розробка засобів моніторингу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на основі методів ПЛР-аналізу: сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, А.М. Головко, Л.В. Олійник, А.В. Абрамов, О.Ю. Лиманська, А.І. Бузун, А.Б. Стегній // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 222-229. - Бібліогр.: С. 228 (3 назв.)
 43. Розробка тест-системи ПЛР для контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів мікоплазмами: сборник научных трудов / В.В. Андрущенко, В.О. Ушкалов, В.В. Кацимон, П.І. Шевченко, А.М. Головко, М.Є. Романько, О.М. Дерябін // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 21-25. - Бібліогр.: С. 24 (8 назв.)
 44. Розробка, апробація та впровадження у виробництво діагностичних наборів до вірусу ньюкаслської хвороби: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська, А.М. Борсук, Г.С. Кузьмич, Ю.В. Фесенко, З.Р. Троценко, Л.А. Дідок, Я.З. Зорін // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 240-245. - Бібліогр.: С. 245 (1 назв.)
 45. Романенко О.А. Підбір оптимального методу визначення інфекційної активності антирабічної пероральної вакцини на основі V-RG: сборник научных трудов / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 290-292. - Бібліогр.: С. 292 (4 назв.)
 46. Романько М.Є. Оцінка біологічного потенціалу клітин різних штамів Pasteurella multocida за їх фізіологічним станом: сборник научных трудов / М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, Н.В. Василенко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 292-296. - Бібліогр.: С. 296 (9 назв.)
 47. Скрипник В. Визначення якості протигрибкових вакцин за біохімічними показниками крові: научное издание / В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 5. - С. 34-36. - Бібліогр.: С. 36 (12 назв.)
 48. Скрипник В. Епізоотологія та етіологія трихофітії великої рогатої худоби (огляд літератури): научное издание / В. Скрипник // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 6. - С. 17-19
 49. Скрипник В.Г. Вивчення вірулентних властивостей культур трихофітонів: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 303-309. - Бібліогр.: С. 308-309 (7 назв.)
 50. Скрипник В.Г. Вивчення дії експериментальної вакцини проти трихофітії великої рогатої худоби на телятах: научное издание / В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 10. - С. 208-213.
 51. Скрипник В.Г. Визначення патогенності культур трихофітонів на телятах: научное издание / В.Г. Скрипник // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2007. - N 11. - С. 216-224. - Библиогр.: C. 223 (7 назв.)
 52. Скрипник В.Г. Динаміка біохімічних показників крові у телят, вакцинованих протигрибковими вакцинами: научное издание / В.Г. Скрипник // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 14 (39), Ч. 2, Т. 2. - С. 73-77.
 53. Скрипник В.Г. Динаміка показників білкових фракцій сироватки крові кролів, щеплених протигрибковими вакцинами: научное издание / В.Г. Скрипник // Вісник Білоцерківського ДАУ. - 2007. - Вип. 44. - С. 152-155.
 54. Скрипник В.Г. Оцінка якості протигрибкових вакцин за показниками неспецифічної резистентності сироватки крові кролів: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 88: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми молекулярної діагностики у ветеринарній медицині та біології" (22-25 трав. 2007 р., м. Феодосія, АР Крим). - С. 203-207. - Бібліогр.: С. 206-207 (11 назв.)
 55. Скрипник В.Г. Патогенність дерматофітів Trichophyton verrucosum, виділенних в Україні, для лабораторних тварин: сборник научных трудов / В.Г. Скрипник // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 309-312. - Бібліогр.: С. 311-312 (6 назв.)
 56. Скрыпник В.Г. Некоторые аспекты стандартизации противогрибковых вакцин: научное издание / В.Г. Скрыпник, В.А. Ушкалов, М.Е. Романько // Успехи медицинской микологии: материалы Пятого всероссийского конгресса по мед. микологии. - 2007. - Т. ІХ. - С. 326-328.
 57. Структурно-метаболічний склад ліпідів нативних концентратів виробничих штамів Sal. choleraesuis і E.coli та їх субклітинних фракцій: сборник научных трудов / А.М. Головко, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, О.В. Кольчик // Біологія тварин. - Львів, 2007. - Т. 9, № 1-2. - С. 285-294
 58. Сучасні методи контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів - запорука розвитку ветеринарної біологічної промисловості України: научное издание / А. Головко, В. Ушкалов, В. Чумаченко, В. Скрипник, В. Постоєєнко, Н. Протченко // Ветеринарна медицина України: Наук.-вироб. щомісяч. - 2007. - N 2. - С. 35-36. - Бібліогр.: С. 36 (9 назв.)
 59. Чумаченко В.В. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней: Автореферат дис.... д-ра вет.наук: 03.00.04 / В.В. Чумаченко; Національний аграрний університет. - К.: НАУ, 2007. - 36 с.
 60. Чумаченко В.В. Ефективність застосування ветеринарних імунобіологічних препаратів при різному імунному статусі тварин: сборник научных трудов / В.В. Чумаченко, Н.І. Протченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 451-455
 61. Шевченко П.І. Розробка тест-системи ПЛР для детекції збудника Bacillus anthracis: сборник научных трудов / П.І. Шевченко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2007. - Вип. 8, № 3, 4. - С. 404-408. - Бібліогр.: С. 408 (8 назв.)
2008
 1. Іващенко, Наталія Вікторівна. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів - історія і сучасність: научное издание / Н.В. Іващенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 8-17.
 2. Акименко Л.І. Розробка системи підтримання виробничого штаму E.coli Д-17/05 на визначеному рівні активності: научное издание / Л.І. Акименко, Я.З. Зорін, Л.Л. Косолап; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 89-94. - Бібліогр.: С. 92-93 (12 назв.)
 3. Амінний азот в гідролізатах морських гідробіонтів: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, В.І. Рябушко, М.О. Голуб; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 171-175. - Бібліогр.: С. 174 (6 назв.)
 4. АТФ-аза плазматичних мембран клітин тест-штамів мікоплазм за умов ефектів ліофілізації: сборник научных трудов / В.О. Ушкалов, М.Є. Романько, В.В. Андрущенко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2008. - Вип. 56. - С. 142-145
 5. Блоцька О.Ф. "Набір для виявлення антитіл до збудника Ньюкаслської хвороби в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)" та його діагностичне значення: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 54-59. - Бібліогр.: С. 59 (4 назв.)
 6. Блоцька О.Ф. Оцінка показників якості діагностичних наборів для виявлення антитіл до вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: сборник научных трудов / О.Ф. Блоцька; Мін-во агар. політики України, ПДАТУ, Ф-т вет. медицини // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми вет. медицини" присвяч. 25-річчю ф-ту вет. медицини ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 3. - С. 106-109. - Бібліогр.: С. 109 (9 назв.)
 7. Блоцька О.Ф. Підтримання біотехнологічних показників контрольного штаму вірусу ньюкаслської хвороби: научное издание / О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 105-110. - Бібліогр.: С. 109 (5 назв.)
 8. Блоцька О.Ф. Стандартизація та уніфікація оцінки якості тест-систем для діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: научное издание / О.Ф. Блоцька // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 34-41. - Бібліогр.: C. 39-40 (12 назв.)
 9. Борсук А.М. Стандартизація підходів до контролю показників якості вакцин проти вірусної геморагічної хвороби кролів: научное издание / А.М. Борсук, О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 231-237. - Бібліогр.: С. 235-236 (5 назв.)
 10. Вакцина проти лептоспірозу тварин полівалентна (варант Bovis). Результати міжвідомчих комісіних випробувань: научное издание / В.А. Піотрович, О.О. Кучерявенко, О.О. Кучерявенко, Н.А Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Я.В. Мужицький, Г.Б. Алексєєва; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 324-332. - Бібліогр.: С. 330-331 (18 назв.)
 11. Вивчення імуногенності "Вакцини БС" проти бешихи свиней: научное издание / В.О. Ушкалов, В.Г. Скрипник, Н.Г. Пінчук, Ф.С. Вабіщевич, В.А. Прискока, В.І. Білокінь, Ф.Ф. Вабіщевич; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 290-294. - Бібліогр.: С. 294 (5 назв.)
 12. Вивчення ефективності дезінфікуючого засобу "Екоцид С" в лабораторних умовах: научное издание / Н.А. Пархоменко, В.А. Піотрович, В.С. Тиндик, О.А. Романенко, О.О. Салганська, Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 183-188. - Бібліогр.: С. 187 (8 назв.)
 13. Вивчення ростових властивостей різних поживних середовищ для накопичення бактерій роду Listeria: научное издание / О.В. Прохорятова, О.В. Кольчик, Н.В. Калашник, М.Є. Романько, Г.В. Пилипенко, М.В. Бабкін, Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 170-175. - Бібліогр.: С. 174 (2 назв.)
 14. Виговська Л.М. Дослідження біологічних властивостей бактерій виду Pasteurella multocida серогрупи В: научное издание / Л.М. Виговська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 45-49. - Бібліогр.: С. 47, 49 (7 назв.)
 15. Виговська, Лілія. Сальмонельоз тварин та шляхи вдосконалення засобів специфічної профілактики: научное издание / Л. Виговська, В. Ушкалов, О. Салганська // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 1. - С. 10-12. - Бібліогр.: С. 12 (8 назв.)
 16. Використання поживних середовищ з морепродуктів для культивування промислових штамів мікроорганізмів в умовах Херсонського державного підприємства - біологічна фабрика: научное издание / К.Ю. Колеснікова, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, М.О. Голуб, В.Г. Скрипник; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 273-277. - Бібліогр.: С. 276-277 (10 назв.)
 17. Виробничі випробування інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ": сборник научных трудов / Б.Т. Стегній, Д.В. Музика, О.М. Рула, М.Ю. Стегній, В.О. Ушкалов, Г.Б. Іванов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 461-465. - Бібліогр.: С. 465 (3 назв.)
 18. Герілович А.П. Нуклеотидний поліморфізм гена нуклеопротеїну вірусу ньюкаслської хвороби: сборник научных трудов / А. П. Герілович, О. О. Напненко // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 296-299. - Бібліогр.: с. 299 (4 назв.)
 19. Годовський О.В. Оцінка профілактичної ефективності вакцини інактивованої проти вірусної діареї великої рогатої худоби: научное издание / О.В. Годовський, М.В. Бабкін, О.В. Прохорятова; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 231-237. - Бібліогр.: С. 241-242 (8 назв.)
 20. Головко А.М. Використання методу сорбційно-контактного зневоднення для тривалого зберігання музейних штамів бактерій: научное издание / А.М. Головко, Н.Г. Пінчук; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 243-251. - Бібліогр.: С. 250-251 (6 назв.)
 21. Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов - 10 лет на службе ветеринарной медицины Украины: сборник научных трудов / В.А. Ушкалов, В.А. Постоенко, В.В. Чумаченко, М.В. Бабкин, О.Ф. Блоцкая, Н.А. Пархоменко, Л.И. Акименко // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2008. - С. 290-291
 22. Дослідження біологічних властивостей бактерій роду Salmonella при тривалому зберіганні у ліофільному стані: научное издание / В.О. Ушкалов, О.О. Салганська, Л.М. Виговська, В.О. Постоєнко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 276-283. - Бібліогр.: C. 282 (6 назв.)
 23. Дослідження контамінації живих культуральних вакцин проти вірусних хвороб тварин вірусом діареї великої рогатої худоби: сборник научных трудов / О. О. Напненко, О.С. Карпуленко, А.П. Герілович, О.С. Солодянкін // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2008. - Вип. 9, № 4. - С. 319-322. - Бібліогр.: с. 322 (5 назв.)
 24. Ефективний метод визначення противірусної дії офіцінальних препаратів у відношенні збудників актуальних захворювань птиці: научное издание / В.П. Лозицький, Т.Л. Гридіна, І.М. Григорашева, А.С. Федчук, І.К. Авдосьєва, Н.М. Таранська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 299-307. - Бібліогр.: С. 306-307 (8 назв.)
 25. Значение и перспективы развития Национального центра штаммов микроорганизмов ГНКИБШМ: сборник научных трудов / В.А. Ушкалов, А.Н. Головко, Л.И. Акименко, М.В. Бабкин // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2 008. - С. 291-292
 26. Квачов В.Г. Взаємодія з імунною системою як критерій оцінки і відбору імунобіологічних препаратів: научное издание / В.Г. Квачов, В.О. Ушкалов, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 19-24. - Бібліогр.: С. 22-24 (18 назв.)
 27. Кузьмич Г.С. Проблеми біоетики при проведенні експериментальних досліджень (оглядова): научное издание / Г.С. Кузьмич, О.Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 41-45. - Бібліогр.: С. 44 (7 назв.)
 28. Кузьмич Г.С. Сучасні методи попередження контамінації культур клітин (оглядова): научное издание / Г.С. Кузьмич, О.Ф. Блоцька, Н.М. Таранська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 292-298. - Бібліогр.: С. 297-298 (8 назв.)
 29. Максимчук С.І. Визначення вірулентності ізолятів вірусу хвороби Ньюкасла, виділених в 2001-2005 рр. від голубів: научное издание / С.І. Максимчук; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 309-317. - Бібліогр.: С. 314-317 (32 назв.)
 30. Мачуський О.В. Методологічні основи створення банку сироваток в Національному центрі штамів мікроорганізмів: научное издание / О.В. Мачуський, О.П. Кисляк; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 156-160. - Бібліогр.: С. 160 (5 назв.)
 31. Науковий підхід до вирішення завдань - основа діяльності ДНКІБШМ: научное издание / В.О. Ушкалов, В.О. Постоєнко, В.В. Чумаченко, М.В. Бабкін, О.Ф. Блоцька, Н.А. Пархоменко, Л.І. Акименко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 80-88. - Бібліогр.: С. 87-88 (8 назв.)
 32. Нормалізація біохімічних показників крові молодняка сільськогосподарських тварин під впливом пробіотичного препарату "Окарін-Вет": научное издание / Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, С.А. Немиро, Л.М. Скриннік, В.О. Ушкалов; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 195-204. - Бібліогр.: С. 202-203 (6 назв.)
 33. Осадча Л.П. Роль мікроорганізмів родини Chlamydiaceae при виникненні патологій у тварин і людей: научное издание / Л.П. Осадча // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 156-161. - Бібліогр.: C. 160-161 (9 назв.)
 34. Особенности гормонального статуса кролей, обусловленные введением живого и инактивированного вируса диареи крупного рогатого скота: сборник научных трудов / А.В. Годовский, М.В. Бабкин, Р.А. Кучерявенко, Л.Л. Симиренко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 144-149. - Бібліогр.: С. 149 (10 назв.)
 35. Підбір перспективних штамів Clostridium chauvoei для депонування у депозитарії ДНКІБШМ: научное издание / П.К. Бойко, Л.І. Акименко, Л.В. Коваленко, О.П. Бойко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 223-230. - Бібліогр.: С. 230 (5 назв.)
 36. Пархоменко Н.А. Визначення чутливості виробничих штамів збудника сибірки до антибіотиків: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, В.С. Тиндик; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 176-182
 37. Пархоменко Н.А. Порівняння методів визначення активності туберкуліну: научное издание / Н.А. Пархоменко, Т.Б. Шевченко // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 166-174. - Бібліогр.: C. 173 (3 назв.)
 38. Постоєнко В.О. Порівняльний аналіз методів визначення залишкової кількості вільного формальдегіду в інактивованих вакцинах: научное издание / В.О. Постоєнко, І.М. Мандзя; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 333-338. - Бібліогр.: С. 337 (5 назв.)
 39. Результати вивчення імуногенної активності "Вакцини інактивованої субодиничної проти сальмонельозу та ешеріхіозу тварин" на лабораторних та продуктивних тваринах: научное издание / О.В. Кольчик, М.Є. Романько, Е.П. Петренчук и др // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2005. - Вип. 89: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми патології, імунології та морфології", присвяч. 80-річчю д-ра вет. наук, проф., акад. УААН Геннадія Андрійовича Краснікова (м. Харків, 20 трав. 2008 р.). - С. 200-204
 40. Ретроспективна діагностика реподуктивно-респіраторного синдрому свиней методом імуноферментного аналізу: научное издание / Н.В. Гаврасьєва, А.М. Головко, З.Р. Троценко, А.В. Абрамов; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 319-323. - Бібліогр.: С. 322 (9 назв.)
 41. Розробка системи контролю біотехнологічних характеристик виробничого штаму Salmonell enteritidis шт. Ісаченко: научное издание / О.П. Діброва, Т.Г. Щербак, О.О. Салганська, Л.І. Акименко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 262-265. - Бібліогр.: С. 264-265 (8 назв.)
 42. Романенко О.А. Вивчення захисних середовищ для довготривалого зберігання тест-штаму CVS вірусу сказу: сборник научных трудов / О.А. Романенко, А.М. Головко; УААН // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 89: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю: "Актуальні проблеми патології, імунології та морфології", присвяч. 80-річчю д-ра вет. наук, проф., акад. УААН Геннадія Андрійовича Краснікова (м. Харків, 20 трав. 2008 р.). - С. 312-314. - Бібліогр.: С. 314 (4 назв.)
 43. Романенко О.А. Визначення біологічної активності вакцинних штамів вірусу сказу методами титрації на білих мишах в культурі клітин: сборник научных трудов / О.А. Романенко; Мін-во агар. політики України, ПДАТУ, Ф-т вет. медицини // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми вет. медицини" присвяч. 25-річчю ф-ту вет. медицини ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 3. - С. 158-161. - Бібліогр.: С. 161 (4 назв.)
 44. Романенко О.А. Оцінка ефективності пероральної вакцинації проти сказу диких м'ясоїдних в Україні: научное издание / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 346-352. - Бібліогр.: С. 351-352 (14 назв.)
 45. Романенко О.А. Стандартизация и контроль лабораторной диагностики бешенства: сборник научных трудов / О.А. Романенко // Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития: Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию НИИ проблем биологической безопасности НЦБ МОН РК (г. Алматы, Республика Казахстан, 19-21 мая 2008 г.). - Алматы, 2008. - С. 469-470
 46. Романенко О.А. Сучасні вимоги щодо лабораторної діагностики сказу тварин: сборник научных трудов / О.А. Романенко, Ж.М. Дрожже // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Х., 2008. - Вип. 91: Міжнар. конгрес з вет. медицини, присвяч. 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної медицини". - С. 391-395. - Бібліогр.: С. 395 (8 назв.)
 47. Романько М.Є. Інтенсивність ліпопероксидаціїї в мембранах бактеріальних клітин в оцінюванні ефектів стресу ліофілізації: научное издание / М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 214-223. - Бібліогр.: С. 221-222 (16 назв.)
 48. Романько М.Є. Оцінка біологічного потенціалу клітин різних штамів Pasteurella multocida за їх фізіологічним станом: научное издание / М.Є. Романько, В.О. Ушкалов, Н.В. Василенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 224-229. - Бібліогр.: С. 228-229 (9 назв.)
 49. Романько М.Є. Структурно-метаболічні характеристики виробничого штаму Enterococcus faecalis: научное издание / М.Є. Романько // Ветеринарна біотехнологія: Бюлетень. - 2008. - N 12. - С. 231-241. - Бібліогр.: C. 239-240 (25 назв.)
 50. Семко К.Р. Системи забезпечення якісного визначення антибіотиків та інших речовин у молоці при лабораторних дослідженнях: научное издание / К.Р. Семко, О.О. Салганська; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 353-357. - Бібліогр.: С. 356 (6 назв.)
 51. Стан показників природної резистентності та оксидантно-антиоксидантної системи крові великої рогатої худоби за умов застосуванні вакцини "Некросан": научное издание / В.О. Ушкалов, Н.М. Коваленко, О.П. Кисляк, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 278-283. - Бібліогр.: С. 282-283 (9 назв.)
 52. Тиндик В.С. Антибіотики як діагностичний засіб в мікробіології: научное издание / В.С. Тиндик; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 204-213. - Бібліогр.: С. 212-213 (5 назв.)
 53. Ушкалов В.О. Напрямки вирішення проблеми стандартизації системи виробництва ветеринарних біологічних препаратів: научное издание / В.О. Ушкалов, А.М. Головко, О.О. Напненко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 1): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 363-367
 54. Ушкалов В.О. Стан показників природної резистентності та оксидантно-антиоксидантної системи в крові свиней за умов застосування вакцини "Порціліс Порколі": научное издание / В.О. Ушкалов, Н.М. Коваленко, М.Є. Романько; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 284-289. - Бібліогр.: С. 288 (7 назв.)
 55. Хвороби імунної системи у тварин: метод. вказівки з дисципліни "Внутрішні хвороби тварин" для студентів напрямку підготовки "Ветеринарна медицина" агар. ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації ОКР "Магістр" / уклад.: В. Ю. Чумаченко, В. В. Чумаченко, В. О. Постоєнко. - К.: НАУ, 2008. - 40 с.
 56. Чумаченко В.В. Показники фагоцитозу нейтрофілів крові у поросят різного віку: научное издание / В.В. Чумаченко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - К.: Дорадо, 2008. - N 13 (том 2): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок", присвяч. 10-річчю Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. - С. 295-299. - Бібліогр.: С. 298 (10 назв.)
 57. Чумаченко В.В. Профілактика стресу у свиней. Рекомендації: научное издание / В.В. Чумаченко // Сучасна ветеринарна медицина. - 2008. - N 1. - С. 28-29
 58. Чумаченко В.В. Стрес у тварин (етіологія та патогенез): научное издание / В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 5. - С. 15-18
 59. Чумаченко В.В. Хвороби імунної системи у тварин. Алергічні та проліферативні хвороби: научное издание / В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України: наук.-вироб. щомісяч. - 2008. - N 11. - С. 14-16
2009
 1. Ivaschenko N. Veterinary immunobiology development in Ukraine (1960-2005): научное издание / N. Ivaschenko // 3rd Ukrainian-Polisy Weigl conference "Microbiology on service for human" (Odesa National I.I. Mechnykov University Ukraine: 14-17 September 2009): abstracts. - 2009. - p. 18-19
 2. Romanenko O. Control of rabies in Ukraine: научное издание / O. Romanenko, Z. Drozhzhe // 3rd Ukrainian-Polisy Weigl conference "Microbiology on service for human" (Odesa National I.I. Mechnykov University Ukraine: 14-17 September 2009): abstracts. - 2009. - p. 134-135
 3. Іващенко, Наталія Вікторівна. Іващенко Н.В. Розвиток ветеринарної імунобіології в Україні (1960-2005): тези: сборник научных трудов / Н. В. Іващенко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали П'ятої конференції молодих учених та спеціалістів (28 травня 2009 р.). - К., 2009. - С. 84-87
 4. Іващенко, Наталія Вікторівна. Внесок вітчизняних вчених у розвиток ветеринарної імунобіології (друга половина ХХ століття): сборник научных трудов / Н. В. Іващенко // Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі УкраїниУкраїні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К., 2009. - С. 152-157. - Бібліогр.: с. 156-157
 5. Активність ферментів крові курей при вакцинації проти хвороби Марека та зараженні епізоотичним штамом збудника: научное издание / Л. В. Коваленко, Б. Т. Стегній, В.С. Бойко, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 239-242. - Бібліогр.: с. 241-242 (10 назв.)
 6. Бабкін М.В. IV міжнародна конференція Veterinary Laboratory Agency (VLA) "Хвороби тварин - 2009": научное издание / М. В. Бабкін, О. Є. Айшпур, А. В. Скрипник // Ветеринарна медицина України. - 2009. - № 12. - С. 8
 7. Блоцька О.Ф. Гармонізація до міжнародних рекомендацій методів контролювання та оцінки показників якості діагностичних наборів для виявлення антитіл до вірусу лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії: научное издание / О. Ф. Блоцька; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 125-129. - Бібліогр.: C. 129 (10 назв.)
 8. Блоцька О.Ф. Цирковіроз свиней: научное издание / О. Ф. Блоцька; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 23-27. - Бібліогр.: C. 27 (15 назв.)
 9. Борсук А.М. Розробка "Набору для виявлення антитіл до збудника в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)"": научное издание / А. М. Борсук; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 63-68. - Бібліогр.: C. 66-67 (19 назв.)
 10. Вакцина проти лептоспірозу тварин полівалентна (варіант SUIS). Результати міжвідомчих комісійних випробувань: научное издание / О. О. Кучерявенко, О. О. Кучерявенко, В.А. Піотрович, В.В. Уховський, Н.А. Пархоменко, Т.Ф. Кисельова, Г.Б. Алексєєва; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 225-231. - Бібліогр.: с. 230-231 (8 назв.)
 11. Вивчення біологічних властивостей штамів Listeria monocytogenes: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, Л.М. Виговська, С.І. Похил; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 367-3671. - Бібліогр.: C. 367 (4 назв.)
 12. Випробування ефективності нового засобу проти мікроспорії лабораторних тварин: научное издание / В. Г. Скрипник, Н.І. Колесник, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, І.М. Юркова; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 327-333. - Бібліогр.: C. 332 (8 назв.)
 13. Головко А.М. Стандартизація живих вакцин проти класичної чуми свиней та методів контролювання їх якості: научное издание / А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. О. Напненко; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 141-145. - Бібліогр.: C. 145 (9 назв.)
 14. Головко М.А. Роль і місце молекулярно-біологічних методів при діагностиці сказу: научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 135-138. - Бібліогр.: с. 137 (8 назв.)
 15. Застосування меду бджолиного для біоіндикації важких металів у агро- та біоценозах (методичні рекомендації): методические рекомендации / уклад. Р. С. Галенко, В.О. Постоєнко, А.М. Ліщук, В.М. Грібіниченко, О.П. Розовська. - К., 2009. - 29 с.
 16. Ковпак М.Р. Проблеми диференційної діагностики інфекцій птиці, які обумовлені параміксовірусами різних серотипів: научное издание / М. Р. Ковпак // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 548-549. - Бібліогр.: с. 549 (6 назв.)
 17. Контроль якості культур клітин для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів: научное издание / О. О. Напненко, М. С. Карпуленко, О.А. Лаврик, А.П. Герілович; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 265-269. - Бібліогр.: c. 268-269 (9 назв.)
 18. Лабораторна діагностика репродуктивно-респіраторного синдрому свиней: методичні рекомендації / Держ. комітет вет. медицини, Держ. наук.-контр. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів; уклад.: А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва. - Львів: ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, 2009. - 64 с.
 19. Мачуський О.В. Результати вивчення деяких біологічних властивостей штаму Bacillus anthracis Sterne 34F2: научное издание / О. В. Мачуський, В. О. Ушкалов; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 247-252. - Бібліогр.: c. 251 (3 назв.)
 20. Методи контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів та біологічної сировини за показником "контамінація пестивірусами": научное издание / О. Карпуленко, В. Постоєнко, І. Антіпов, О. Напненко // Молодь і поступ. V Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (12-15 трав. 2009 р., м. Львів): зб. тез. - Львів, 2009. - Т. 2. - С. 117
 21. Оптимізація середовища для вирощування Trichophyton verrrucosum: научное издание / О. О. Єнтц-Хома, Н. І. Колеснік, Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 97-101. - Бібліогр.: C. 100 (3 назв.)
 22. Пінчук Н.Г. Вивчення чутливості виробничих штамів Erysipelothrix rhusiopathiae до деяких антибактеріальних речовин: научное издание / Н. Г. Пінчук, О. І. Гордієнко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 291-296. - Бібліогр.: c. 295-296 (11 назв.)
 23. Постоєнко В.О. Роль біологічно активних апіфітосполук у корекції обмінних процесів в організмах людини і тварин: научное издание / В. О. Постоєнко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 225-233. - Бібліогр.: C. 230-233 (38 назв.)
 24. Ріст Pseudomonas aeruginosa та Candida albicans на поживних середовищах із гідролізатів морепродуктів: научное издание / К. Ю. Колеснікова, Н.А. Пархоменко, В.І. Рябушко, М.О. Голуб, В.Г. Скрипник; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 135-140. - Бібліогр.: C. 139-140 (13 назв.)
 25. Распутіна Ю.О. Поширеність та вакцинопрофілактика хвороби Марека: научное издание / Ю. О. Распутіна; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 311-316. - Бібліогр.: c. 315-316 (11 назв.)
 26. Розробка засобів контролю контамінації ветеринарних імунобіологічних препаратів пестивірусами на основі полімеразної ланцюгової реакції: научное издание / О. С. Карпуленко, В. О. Постоєнко, М.Д. Мельничук, О.О. Напненко // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Донецьк, 2009. - Т. 2. - С. 128-129
 27. Розробка праймерів для детекції вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней полімеразною ланцюговою реакцією: научное издание / А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва, В.О. Постоєнко, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко, О.С. Карпуленко; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 146-150. - Бібліогр.: C. 150 (10 назв.)
 28. Романенко О.А. Вивчення взаємозв'язку між характеристиками антирабічних вакцин та гуморальною імунною відповіддю після їх введення домашнім м'ясоїдним: научное издание / О. А. Романенко, Ж. М. Дрожже; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 361-365. - Бібліогр.: c. 364 (7 назв.)
 29. Романенко О.А. Вивчення властивостей тест-штаму CVS вірусу сказу: научное издание / О. А. Романенко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 353-360. - Бібліогр.: c. 359 (14 назв.)
 30. Романько М.Є. Вивчення ростових властивостей нативних і деліофілізованих клітин тест-штамів мікоплазм: научное издание / М. Є. Романько, В. В. Андрущенко; УААН, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 14. - С. 286-292. - Бібліогр.: C. 291-292 (10 назв.)
 31. Романько М.Є. Протонна АТФ-АЗА плазматичних мембран бактерій в оцінюванні ефектів стресу ліофілізації: научное издание / М. Є. Романько; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2009. - Вип. 10, N 3. - С. 362-367. - Бібліогр.: C. 367 (11 назв.)
 32. Сапрнозні інфекційні хвороби тварин / Л. Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол, Л.М. Корнієнко, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. - Біла Церква: БДАУ, 2009. - 15 с.
 33. Ушкалов В.О. Особливості довгострокового зберігання бактерій виду Listeria monocytogenes: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська // Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2009. - Вип. 92: Міжнар. наук.-практ. конф. "Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології" (14-17 верес. 2009 р., м. Феодосія). - С. 503-505. - Бібліогр.: с. 504 (5 назв.)
 34. Ферментативні властивості штамів збудника мікроспорії: научное издание / Н. І. Колеснік, О. О. Єнтц-Хома, Н.А. Пархоменко, В.Г. Скрипник; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 176-178
 35. Чутливість тест-штамів Salmonella до антибактеріальних речовин: научное издание / К. Р. Семко, Н. Г. Пінчук, М.В. Бабкін, Д.С. Тімченко; УААН, ДКВМ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2009. - N 15. - С. 379-383. - Бібліогр.: c. 383 (5 назв.)
2010
 1. Construction of nanovaccine preperetion comprising conjugate of bovine infectious rhinotracheitis, viral diarrhea and parainfluenza-3 antigens with metal nanoparticles: научное издание / M. Ye. Roman'ko, R. O. Kucheryavenko, B.T. Stegniy, T.G. Gruzina, S.M. Dybkova, L.S. Rieznichenko, V.O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 220
 2. Metal nanopracticles as perspective activators of probiotic preparations' biological effects: научное издание / L. I. Akymenko, L. S. Rieznichenko, T.G. Gruzina, L.M. Vygovskaya, O.S. V'yunyk, Z.R. Ulberg, V.O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 239
 3. Roman'ko M.Ye. Membranotropic effect of metal nanoparticles on the bacterial cells under the condition of their lyophilization/rehydration: научное издание / M. Ye. Roman'ko, L. S. Rieznichenko, V. O. Ushkalov // Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (6-10 Septembre, Beregove, the Crimea, Ukraine): book abstracts. - 2010. - P. 256
 4. Індикаторне середовище "ВС" як засіб контролю при визначенні присутності бактеріальної мікрофлори в інактивованих непрозорих субстратах: научное издание / В. О. Ушкалов, В. С. Тиндик, В.В. Андрущенко, О.В. Мачуський // Біологія тварин: наук. теорит. журн. - Львів, 2010. - Т. 12, № 1. - С. 376-382
 5. Інтенсивність мембранних процесів виробничих штамів роду Escherichia в умовах впливу наночастинок золота: научное издание / М. Є. Романько, Л. С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов // Український біохімічний журнал. - 2010. - № 4 (додаток 2, спец. вип.): Матеріали Х Українського біохімічного з'їзду (13-17 верес. 2010 р., м. Одеса, Україна). - С. 304-305
 6. Антоненко П.П. Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії телят: научное издание / П. П. Антоненко, В. О. Постоєнко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 14-17. - Бібліогр.: c. 17 (6 назв.)
 7. Бабкін М.В. Проблеми та перспективи викорінення хвороби Ауєскі (ХА) в Україні: научное издание / М. В. Бабкін // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 3. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 26
 8. Блоцька О.Ф. Специфічна профілактика інфекційного бронхіту птиці: научное издание / О. Ф. Блоцька; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 22-29. - Бібліогр.: c. 29 (6 назв.)
 9. Визначення біобезпечності та біосумісності наночастинок металів для потреб ветеринарної медицини: научное издание / В. О. Ушкалов, М. Є. Романько, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова, Л.С. Рєзніченко // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 6. - С. 30-33
 10. Випробування «Тест-системи для виявлення РНК вірусу діареї ВР «Bovi-RNA-Test-BVDV»: научное издание / Б.Т. Стегній, А.П. Герілович, Р.О. Кучерявенко, С. Симоненко, В. Болотін, В. О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 93. - С. 364-369
 11. Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії": научное издание / Б. Т. Стегній, С. В. Ткаченко, Д.В. Музика, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 101-103. - Бібліогр.: с.103 (5 назв.)
 12. Головко М.А. Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції: научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 72-74. - Бібліогр.: с. 74 (6 назв.)
 13. Гордієнко О.І. Використання високодисперсних кремнеземів в біотехнології: научное издание / О. І. Гордієнко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 61-64. - Бібліогр.: c. 63 (9 назв.)
 14. Застосування методу ДНК-комет для визначення генотоксичності препаратів ветеринарних вакцин / С.Н. Дибкова, М. Є. Романько, Т.Г. Грузіна, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов, А.М. Головко. - Біла Церква: БДАУ, 2009. - 300 с.
 15. Кудрявченко О.П. Розробка тест-системи Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві: научное издание / О. П. Кудрявченко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 278-280. - Бібліогр.: с.280 (10 назв.)
 16. Мембрана клітин Esherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів: научное издание / М. Є. Романко, В. С. Бойко, Л.В. матюша, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 140-146. - Бібліогр.: с.146 (22 назв.)
 17. Методичні підходи обгрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, Л.С. Рєзніченко, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 357-362. - Бібліогр.: с. 361-362 (16 назв.)
 18. Особливості культивування збудника сальмонельозу телят на поживному середовищі з морепродуктів у промислових умовах: научное издание / К. Ю. Колеснікова, Н. А. Пархоменко, В.Г. Скрипник, В.І. Рябушко, М.О. Голуб; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 98-102. - Бібліогр.: c. 101 (10 назв.)
 19. Оцінка безпеки та біосумісності наноматеріалів органічної та неорганічної природи: научное издание / С. М. Дибкова, Т. Г. Грузіна, Л.С. Рєзніченко, З.Р. Ульберг, В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Український біохімічний журнал. - 2010. - № 4 (додаток 2, спец. вип.): Матеріали Х Українського біохімічного з'їзду (13-17 верес. 2010 р., м. Одеса, Україна). - С. 246
 20. Оценка генотоксических свойств наноматериалов ветеринарного назначения методом ДНК-комет in vitro: научное издание / М. Е. Романько, С.Н. Дыбкова, Т.Г. Грузина, З.Р. Ульберг, В.А. Ушкалов, А.Н. Головко // Аграрная наука: журн. межгос. совета по аграр. науке и информ. стран СНГ. - 2010. - № 1. - С. 28-31
 21. Результати випробувань ефективності інактивованих рідких вакцин проти сказу вітчизняного виробництва: научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О.А. Романенко, І.П. Коцман, М.В. Айшпур, З.Р. Троценко // Ветеринарна медицина України. - 2010. - № 5. - С. 36-37
 22. Розробка праймерів для детекції парвовірусної інфекції собак полімеразною ланцюговою реакцією: научное издание / А. М. Головко, В. О. Постоєнко, А.В. Дідух, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. - 2010. - N 16. - С. 55-60. - Бібліогр.: c. 59-60 (9 назв.)
 23. Сироватка тварин алогенна імунна: научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О.В. Кольчик, О.В. Прохорятова, М.Є. Романько, Р.О. Кучерявенко, А.В. Литовський // Аграрна наука - виробництву: наук-інформ. бюл. заверш. розробок. - 2010. - № 2. - С. 22
 24. Сравнительная характеристика биологических свойств штаммов Listeria monocytogenes: научное издание / Л. М. Выговская, С. И. Похил, Т. Вияшка, Ф. Змуджинский, В.А. Ушкалов // Аграрная наука: журн. межгос. совета по аграр. науке и информ. стран СНГ. - 2010. - № 5. - С. 23-26
 25. Ушкалов В.О. Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки: научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 187-193. - Бібліогр.: с.193 (5 назв.)
 26. Ушкалов В.О. Шляхи вирішення проблеми застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин: научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. В. Проценко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2010. - Вип. 94. - С. 43-45. - Бібліогр.: с. 45 (5 назв.)
 27. Харченко Н.М. Вплив комплексної вакцини Хіпрабовіс на показники імуної реактивності у великої рогатої худоби: научное издание / Н. М. Харченко, В. О. Ушкалов, М. Є. Романько // Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2010. - Вип. 6 (79). - С. 136-139

 

Праці ДНКІБШМ за 2011-2013 рр.

 

 

2011

 

1. Golovko A.M. Scientific and metodical foundations of foodstuff safety and quality in Ukraine : / A. M. Golovko. - Kiyv : Agrarian Science. -  С. 50-57.

 

2. Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом : монография / Л. Є. Корнієнко [и др.]. - Біла Церква : БДАУ, 2011. - 272 с.

 

3. Аналіз факторів впливу на якість процесу ліофільного висушування E.coli 055 : научное издание / В. О. Постоєнко, О. І. Гордієнко, В. О. Ушкалов, Л. І. Кравецький, О. О. Салганська, О. П. Кудрявченко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 208-214. - Бібліогр.: c. 213 (7 назв.)

 

4.Андрущенко В.В. Дослідження ефективності захисних середовищ ліофілізації мікоплазм : научное издание / В. В. Андрущенко, В. О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 191-193. - Бібліогр.: с. 193 (3 назв.)

 

5. Бабкін М.В. Реакції нейтралізації для визначення серопозитивного та моніторингу на прикладі віфрусної діареї великої рогатої худоби : научное издание / М. В. Бабкін, О. В. Годовський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 20-24. - Бібліогр.: c. 23 (9 назв.)

 

6. Бактерицидні властивості колоїдного срібла : научное издание / Д. Засєкін, С. Дяченко, М. Кучерук, Т. Орлюк, К. Лопатько, В. Тиндик // Продовольча індустрія АПУ. - 2011. - № 5. -  С. 16-17. - Бібліогр.: с. 17 (5 назв.)

 

7. Бергілевич О.М. Порівняльна характеристика біологічних віластивостей штамів бактерій Enterobacter sakazakii, виділенних з сирого молока та об'єктів молочної ферми : научное издание / О. М. Бергілевич, Л. І. Акименко, Д. А. Засєкін ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 11-17. - Бібліогр.: c. 16-17 (8 назв.)

 

8. Відновлення видових ознакліофільно висушених штамів E.coliпри тривалому зберіганні : методичні рекомендації / В. О. Постоєнко, О. І. Гордієнко, В. О. Ушкалов, О. О. Салганська, К. Р. Семко, Л. Й. Кравецький ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 12 с.

 

9. Ветеринарна імунологія  : навчальний посібник / А. М. Головко, Т. І. Фотіна, В. Ю. Кассіч, А. В. Березовський, В. О. Ушкалов, А. І. Фотін, О. В. Волосянко, Л. В. Нагорна. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 160 с. : ил

 

10. Ветеринарно-санітарні правила облаштування, обладнання та утримання безпритульних тварин в притулках : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Бабкін, М. В. Айшпур ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 16 с.

 

11. Вивчення імуногенної активності лабораторних зразків вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis sterne 34F2 : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна, Л.С. Рєзніченко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 310-312. - Бібліогр.: с. 312 (4 назв.)

 

12. Виговська Л.М. Вивчення антибіотикорезистентності штамів Pasteurella multocida, патогенних для кролів : научное издание / Л. М. Виговська ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 27-33. - Бібліогр.: c. 33 (5 назв.)

 

13. Виговська Л.М. Вивчення біологічних властивостей штаму Pasteurella multocida "Смол" за умови S-R-дисоціації : научное издание / Л. М. Виговська // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 51-53. - Бібліогр.: с. 95 (4 назв.)

 

14. Використання біобезпечних наночастинок металів у складі пробіотиків для підвищення їх ефективності : метод. рекомендації / . М. Головко, В. О. Ушкалов, З. Р. Ульберг, Т. Г. Грузіна, М. Є. Романько, Л. М. Виговська, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, Л. І. Акименко, О. С. В'юник ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 24 с.

 

15. Годовський О.В. Аналіз епізоотичної ситуації та заходів профілактики вірусної діареї у світі за період з 1996 по 2004 рік : научное издание / О. В. Годовський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 244-247. - Бібліогр.: с. 247 (8 назв.)

 

16. Годовський О.В. Вивчення імуностимулюючих та реактогенних властивостей ад'ювантів різного походження на моделі РНК вміщуючого вірусу діареї великої рогатої худоби : научное издание / О. В. Годовський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 40-46. - Бібліогр.: c. 45-46 (21 назв.)

 

17. Головко А.М. Стан та перспективи розвитку біопромисловості України : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. - 2011. - Вип. 14, N 3-4. -  С. 137-147

 

18. Дерябін О.М.Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці африканської чуми свиней з використанням діагностичної тест-системи "АЧС-Тест" : методические рекомендации / О. М. Дерябін, М. В. Бабкін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 16 с.

 

19. Довгострокове зберігання виробничих штамів роду Clostridium: научное издание / Л. І. Акименко, В. П. Риженко, Л. С. Мілько, Т. М. Мазигула  ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N19. -  С. 13-19. - Бібліогр.: c. 18 (3 назв.)

 

20. Довгострокове зберігання виробничих штамів роду Clostridium: научное издание / Л. І. Акименко, В. П. Риженко [и др.] ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N19. -  С. 13-19. - Бібліогр.: c. 18 (3 назв.)

 

21. Додаткові критерії оцінки стрес-впливу моно- і полівалентних вакцин на організм тварин : методические рекомендации / В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко [и др.] ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 24- с.

 

22. Додаткові критерії оцінки стрес-впливу моно- і полівалентних вакцин на організм тварин : методичні рекомендації / В. О. Постоєнко, М. С. Карпуленко, В. В. Чумаченко, І. М. Мандзя, О. С. Войта, О. С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 24 с.

 

23. Карпуленко М.С. Застосування полівалентних вакцин у практиці ветеринарної медицини : научное издание / М. С. Карпуленко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 82-90. - Бібліогр.: c. 87-90 (41 назв.)

 

24. Ковтун В.А. Вивчення деяких біологічних властивостей епізоотичних штамів Listeria : научное издание / В. А. Ковтун ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 111-115. - Бібліогр.: c. 115 (6 назв.)

 

25. Колеснік Н.І. Аргодерм в терапії дерматомікозів собак : научное издание / Н. І. Колеснік, В. Г. Скрипник, Н. А. Пархоменко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 354-355. - Бібліогр.: с. 355 (9 назв.)

 

26. Коцман І.П. Ветеринарно-санітарні заходи у притулку для безпритульних тварин в місті Хмельницькому : научное издание / І. П. Коцман, М. В. Айшпур, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 104-107

 

27. Крючев О.М. Аналіз нормативних документів стосовно виявлення кампілобактерій в Україні : научное издание / О. М. Крючев ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 171-175. - Бібліогр.: c. 174 (10 назв.)

 

28. Методичні рекомендації з конструювання пробіотиків та застосування їх у практиці ветеринарної медицини : методические рекомендации / В. Г. Скибіцький, В. В. Козловська, Ф. Ж. Ібатуліна, О. В. Волосянко, М. В. Мельник, В. В. Столюк, В. В. Постой, В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. С. В'юник, Н. С. Кігель, С. Г. Даниленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Нічлава, 2013. - 40 с.

 

29. Методичні рекомендації по відбору зразків та підготовці проб патматеріалу для дослідження на вірусну геморагічну септицемію форелі (ВГС) : методические рекомендации / О. С. Гайдей, А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, Н. М. Матвієнко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 20 с.

 

30. Методичні рекомендації по культивуванню термостабільних кампілобактерій : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, О. М. Крючев, Р. М. Гінзбург, В. Г. Скібіцький, Н. М. Поліщук, Л. М. Виговська, Н. Г. Пінчук, В. С. Тиндик, Г. В. Козловська, Т. В. Бетлінська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2013. - 18 с.

 

31. Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці вірусної геморагічної септицемію форелі (ВГС) : методические рекомендации / О. С. Гайдей, А. М. Головко, О. М. Дерябін, М. В. Бабкін,  Н. М. Матвієнко, Г. А. Попова ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 20 с.

 

32. Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці сказу з використанням тест-системи "Rabies-Тест" : методические рекомендации / А. М. Головко, О. М. Дерябін, М. В. Бабкін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 16 с.

 

33. Науковий супровід системи епізоотологічного моніторингу, діагностики та профілактики високопатогенного грипу в Україні : научное издание / Б. Т. Стегній, І. Ю. Бісюк, Д.В. Музика, А.М. Головко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 268-270. - Бібліогр.: с. 270 (5 назв.)

 

34. Оптимізація параметрів стадії досушування процесу ліофілізації E.coli 0-55 при використанні модифікованих захисних середовищ : научное издание / О. І. Гордієнко, В. О. Постоєнко, Л.Й. Кравецький, О.О. Салганська // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 51-53. - Бібліогр.: с. 52 (6 назв.)

 

35. Оцінка генотоксичності та мутагенності наночастинок металів, перспективних компонентів ветеринарних нанонутрицевтиків : научное издание / С. М. Дибкова, М. Є. Романько, Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, З. Р. Ульберг, В. О. Ушкалов, О. Т. Куцан ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 61-69. - Бібліогр.: c. 68-69 (12 назв.)

 

36. Оцінювання та контролювання біологічної безпеки наноматеріалів у ветеринарній медицині : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, Л. С. Рєзніченко, М. Є. Романько, Т. Г. Грузіна,Ю С. М. Дибкова, З. Р. Ульберг // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5. -  С. 24-28

 

37. Пінчук Н.Г. Визначення стійкості тест-мікроорганізмів до еталонних дезінфікуючих агентів : научное издание / Н. Г. Пінчук, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 153-157. - Бібліогр.: с. 156-157 (5 назв.)

 

38. Пінчук Н.Г. Гармонізація міжнародних рекомендацій методів контролювання якості вакцин інактивованих проти бешихи свиней : научное издание / Н. Г. Пінчук // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 218-219

 

39. Пінчук Н.Г. Чутливість штамів Erysipelothrix rhusiopathiae ВР-2 до антибактеріальних речовин : научное издание / Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 196-201. - Бібліогр.: c. 200 (12 назв.)

 

40. Перелік показників якостідля ветеринарних імунобіологічних засобів : методичні рекомендації / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, М. В. Бабкін, Н. Г. Пінчук, О. Ф. Блоцька, О. В. Годовський, Л. М. Виговська, О. А. Романенко, В. В. Андрущенко, О. О. Напненко, К. В. Бондаренко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ, 2011. - 8 с.

 

41. Перелік показників якості для ветеринарних імунобіологічних засобів : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко [и др.] ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8- с.

 

42. Положення про захист хребетних тварин, яких використовують в наукових експериментах : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, Л. М. Виговська, М. В. Бабкін ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8 с.

 

43. Порядок знищення непридатних до використання ветеринарних імунобіологічних засобів : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. О. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Бабкін, О. О. Напненко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 12 с.

 

44. Порядок пред'явлення та розслідування рекламацій на ветеринарні імунобіологічні засоби, що застосовуються в Україні : методические рекомендации / В. О. Ушкалов, В. В. Чумаченко, М. В. Пацюк, М. В. Бабкін, В. О. Постоєнко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2011. - 8 с.

 

45. Постоєнко В.О. Вплив полівалентних інактивованих вакцин на гематологічні показники курчат бройлерів : научное издание / В. О. Постоєнко, М. С. Карпуленко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 19. -  С. 164-152. - Бібліогр.: с. 151 (9 назв.)

 

46. Правила роботи з еталонними тест-штамами мікроорганізмів, призначенними для визначення активності та залишкової кількості протимікробних препаратів в сировині та продукції тваринного походження : методические рекомендации / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, Н. Г. Пінчук, Т. Ф. Кисельова, Г. В. Дмитрієва ; ДВФСУ, ДНКІБШМ. - Київ : Держветфітослужба України, ДНКІБШМ, 2013. - 18 с.

 

47. Серологічний моніторинг вірусних хвороб промислової та свійської птиці АР Крим : научное издание / Б. Т. Стегній, А. М. Головко, С.І. Данільченко, О.А. Белявцева, І.Б. Іонкіна, Н.Г. Воротілова // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2011. - Вип. 95. -  С. 271-272. - Бібліогр.: с. 272 (4 назв.)

 

48. Ушкалов В.О. Результати депонування штаму Bacillus anthracis Sterne 34F2 в Національному центрі штамів мікроорганізмів : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2011. - N 18. -  С. 270-273. - Бібліогр.: c. 273 (5 назв.)

 

49. Ушкалов В.О. Розробка засобу для диференційної діагностики сибірки бактеріологічним методом : научное издание / В. О. Ушкалов, Н. Г. Пінчук, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина України. - 2011. - № 6. -  С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29 (4 назв.)

 

50. Чумаченко В.В. Стрес у тварин. Частина IІ : научное издание / В. В. Чумаченко, В. В. Столюк // Ветеринарна практика. - 2011. - № 5. -  С. 24-25

 

51. Чумаченко В.В. Стрес у тварин. Частина I : научное издание / В. В. Чумаченко, В. В. Столюк // Ветеринарна практика. - 2011. - № 4. -  С. 20-24

 

2012

 

52. The support of biotechnological exponents of the challenge strain of Newcastle disease virus : научноеиздание/ O. F. Blotska, M. V. Babkin, A. M. Golovko, V. O. Ushkalov  // IX International congress of veterinary virology “One world, one health, one virology”, Veterinary Faculty - University Complutense of Madrid. Madrid, 4-7 September 2012. - Madrid, 2012. - С. 214-215

 

53. Іващенко, НаталіяВікторівна.Джерельнабазаветеринарноїімунобіології: научноеиздание/ Н. В. Іващенко// ВісникКнижковоїпалатиУкраїни. - 2012. - № 11. -  С. 22-25

 

54. АкименкоЛ.Безпекахарчовихпродуктіввланцюгу"Зланудостолу" : научноеиздание/ Л. І. Акименко, Ю. А. Цебрій; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ// Лабораторнідослідженняякінструментзабезпеченняепізоотичногоблагополуччятабезпекихарчовихпродуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 10-11

 

55. Бєлявцева Н.І.Ефективність препарату Аргодерм проти Microsporumcanis: научное издание / Н. І. Бєлявцева, Н. А. Пархоменко, В. І. Рябушко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 15-16

 

56. Біологічний індикатор для контролю повноти знешкодження при автоклавуванні : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, В. С. Тиндик, М. В. Бабкін, Л. М. Виговська, Л. І. Акименко // Ветеринарна медицина України. - 2012. - № 5. -  С. 13-15

 

57. Бабкін М.В. Африканська чума свиней: проблеми і перспективи діагностики : научное издание / М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 14

 

58. Бабкін М.В. Перещеплювані культури клітин як лабораторна модель для дослідження нешкідливості та цитотоксичності біопрепаратів : научное издание / М. В. Бабкін, О. В. Годовський ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 12-14

 

59. Бабкін М.В. Розробка діагностичної тест системи для виявлення вірусу сказу методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / М. В. Бабкін, О. М. Дерябін, М. А. Головко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 34-35

 

60. Виділення нормофлори молока та дослідження її культурально-морфологічних та біохімічних властивостей : научное издание / Л. М. Виговська, Н. А. Пустовіт, О.В. Мачуський, В.О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 27-28

 

61. Визначення антилізоцимної активності штамів сальмонел та ешерихій, виділених від тварин, птиці, кормів тваринного походження, харчової продукції та об'єктів довкілля : научное издание / В. Г. Скрипник, О. О. Марчук [и др.] // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 150-152. - Бібліогр.: с.152 (13 назв.)

 

62. Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії" : научное издание / Б. Т. Стегній, С. В. Ткаченко, Д.В. Музика, А.М. Борсук // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 101-103. - Бібліогр.: с.103 (5 назв.)

 

63. Гайдей О.С. Моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі в рибгосподарствах України : научное издание / О. С. Гайдей, О. М. Дерябін, А. М. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 70-72. - Бібліогр.: с.72 (5 назв.)

 

64. Головко А.М. Дослідження основних біологічних властивостей штамів Erysipelotrix rhusiopathiae, перспективних в контролі : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, К. В. Бондаренко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 103-105

 

65. Головко А.М. Порівняльне вивчення біологічних властивостей та чутливості до антибіотиків бактерій роду Yersinia : научное издание / А. М. Головко, А. В. Ушкалов, Л. М. Виговська ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 206-214. - Бібліогр.: с. 212-213 (15 назв.)

 

66. Головко А.М. Розробка ефективного засобу виявлення пестивірусів : научное издание / А. М. Головко, О. О. Напненко, В. В. Кацимон ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 88-90

 

67. Головко А.М. Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней : научное издание / А. М. Головко, Н. В. Гаврасьєва ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 30-31

 

68. Головко А.Н. Биобезопасность при производстве ветеринарных иммунобиологических препаратов : научное издание / А. Н. Головко, В. А. Ушкалов, А. А. Напненко // «Региональная биобезопасность и биозащита: движение к международным стандартам». 4-я ежегодная конференція Ассоциации биологической безопасности Центральной Азии и Кавказа, Алмааты. - Алмааты, 2012. - С. 53-54

 

69. Головко М.А. Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / М. А. Головко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 72-74. - Бібліогр.: с. 74 (6 назв.)

 

70. Головко О.А. Розробка олігонуклеотидних праймерів для диференційної діагностики чуми м'ясоїдниї за допомогою ПЛР : научное издание / О. А. Головко, В. В. Кацимон, М. С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 34-35

 

71. Гордієнко О.І. Удосконалення підходу щодо довготермінового зберігання виробничих штамів у колекції НЦШМ ДНКІБШМ : научное издание / О. І. Гордієнко, В. О. Постоєнко, Р. С. Максимчук ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 37-39

 

72. Депонування виробничих штамів вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 : научное издание / Б. Т. Стегній, К. Ф. Майорова, Д.В. Музика, О.Ф. Блоцька, Л.І. Акименко, А.П. Герілович ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 356-361. - Бібліогр.: с. 361 (4 назв.)

 

73. Детекція парвовірусної інфекції собак методом полімеразної ланцюгової реакції : научное издание / В. О. Постоєнко, А. В. Дідух, В.В. Кацимон, М.С. Карпуленко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 105-106

 

74. Епізоотична та епідеміологічна характеристика лістеріозу : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина України. - 2012. - № 6. -  С. 11-15. - Бібліогр.: с. 15 (15 назв.)

 

75. Ефективність лікування та профілактика гастроентериту у собак фітопрепаратами : научное издание / П. П. Антоненко, О. М. Постоєнко, В. В. Чумаченко, М. В. Чорний ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19 (6 назв.)

 

76. Задачи государственного научно-контрольного института Биотехнологии и штаммов микроорганизмов в обеспечении биобезопасности ветеринарных иммунобиологических препаратов : научное издание / А. Н. Головко, В. А. Ушкалов, В. А. Постоенко, М. В. Бабкин, Л. И. Акименко, Л. Н. Выговская // «Региональная биобезопасность и биозащита: движение к международным стандартам». 4-я ежегодная конференція Ассоциации биологической безопасности Центральной Азии и Кавказа, Алмааты. - Алмааты, 2012. - С. 52-53

 

77. Калюжний А.В. Лептоспіроз тварин - біологічні особливості збудника та поширення захворювання : научное издание / А. В. Калюжний, С.К Ковальов, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 21. -  С. 226-236. - Бібліогр.: с. 234-236 (24 назв.)

 

78. Калюжний А.В. Щодо лабораторної діагностики лептоспірозу : научное издание / А. В. Калюжний, С.К Ковальов, В. О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 57-58

 

79. Ковтун В.А. Порівняльне вивчення ізолятів роду Listeria з референтними штамами бельгійської колекції культур : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська ; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2012. - Вип. 13, N 3-4. -  С. 195-202

 

80. Ковтун В.А. Шляхи вдосконалення бактеріологічної ідентифікації мікроорганізмів роду Listeria : научное издание / В. А. Ковтун, Л. М. Виговська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 58-59

 

81. Кудрявченко О.П. Виявлення збудника токсоплазмозу молекулярно-генетичним методом : научное издание / О. П. Кудрявченко ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 62-64

 

82. Кудрявченко О.П. Розробка тест-системи Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві : научное издание / О. П. Кудрявченко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 278-280. - Бібліогр.: с.280 (10 назв.)

 

83. Мікробіологічні аспекти місцевих інфекційно-запальних процесів у собак : научное издание / М. В. Рубленко, В. В. Мельніков, А.М. Головко, В.О. Ушкалов, Н.Г. Пінчук ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 83-85

 

84. Мікробний пейзаж при аеромонозі риб : научное издание / О. В. Крушельницька, Л. М. Виговська, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 96. -  С. 216-219

 

85. Мембрана клітин Esherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів : научное издание / М. Є. Романко, В. С. Бойко, Л.В. матюша, В.О. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 140-146. - Бібліогр.: с.146 (22 назв.)

 

86. Методичні підходи обгрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів : научное издание / В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, Л.С. Рєзніченко, М.Є. Романько, Т.Г. Грузіна // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 357-362. - Бібліогр.: с. 361-362 (16 назв.)

 

87. Особливості застосування тесту Еймса для оцінки мутагенних властивостей наночастинок металів : научное издание / С. М. Дибкова, Н. Г. Пінчук, Т. С. Грузіна, Л. С. Рєзніченко, З. Р. Ульберг, В. О. Ушкалов, А. М. Головко ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 29-34. - Бібліогр.: с. 33 (10 назв.)

 

88. Пархоменко Н.А. Біологічна оцінка дезінфектантів мікросуспензійним методом : научное издание / Н. А. Пархоменко, Д. О. Ординська ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 100-101

 

89. Пархоменко Н.А. Порівняльна чутливість бактерій до сріблоутримуючого препарату "Аргодерм" : научное издание / Н. А. Пархоменко, Н. І. Бєлявцева ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 99-100

 

90. Пархоменко Н.А. Чутливість збудника туберкульозу Mycobacterium bovis до четвертинних амонійних сполук : научное издание / Н. А. Пархоменко, Н. Г. Пінчук, Н. І. Бєлявцева ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 88-90

 

91. Перспективи використання біологічних методів контролювання залишкових кількостей антибактеріальних препаратів в сировині та харчових продуктах : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, Г.В. Дмитрієва, Т.Ф. Кисельова ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 28-30

 

92. Постоєнко В.О. Вплив хімічних компонентів у складі ветеринарних імунобіологічних засобів на біохімічні показники крові кролів : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта, І. М. Мандзя ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 107-108

 

93. Постоєнко В.О. Вплив хімічних компонентів у складі ветеринарних імунобіологічних засобів на морфологічні показники крові кролів : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта ; Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок // Наук.-техн. бюл. - 2012. - Вип. 13, N 3-4. -  С. 328-332

 

94. Постоєнко В.О. Технологія проведення модельних зразків вакцин з різним вмістом формальдегіду та тіомерсалу : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта ; НААНУ, ДКВМУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2012. - N 20. -  С. 134-141. - Бібліогр.: с. 139-141 (24 назв.)

 

95. Протективная роль наночастиц металлов в физиолого-биохимических механизмах репарационных процессов лиофилизированных/регидратированных клеток Salmonella : научное издание / М. Е. Романько, Л. С. Резниченко, В. А. Ушкалов, М. В. Рубленко // MATERIALY VIII MEZINARODNI VEDECKO - PRAKTICKA KONFERENCE «MODERNI VYMOZENOSTI  VEDY - 2012» 27 ledna - 05 unora 2012 roku Dil 22 Biologicke vedy Zemepis a geologie Zverolekarstvi Praha  Publishing House «Education and Sc. - 2012. -  С. 87-89

 

96. Розробка тест системи для виявлення ДНК бактерій роду Campylobacter : научное издание / О. М. Крючев, Л. М. Виговська, О.М. Дерябін, А.М. Головко, В.О. Ушкалов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 64-65

 

97. Романенко О.А. Удосконалення лабораторної діагностики сказу тварин : научное издание / О. А. Романенко, Ж. М. Дрожже ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 114-116

 

98. Пат. UA 7608 МПК (2012.01)-905310Спосіб отримання біомаси клітин сальмонел з використанням наночасток золота і срібла / М. Є. Романько, Б. Т. Стегній [и др.]. - , [б. м.], [б. г.]. - 4 с.

 

99. Тиндик В.С. Біологічні індикатори для контролю роботи парового стерилізатора : научное издание / В. С. Тиндик ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 116-117

 

100. Ушкалов А.В. Порівняльні дослідження біологічних властивостей штамів Yesinia, виділених з об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду  : научное издание / А. В. Ушкалов, С.К Ковальов ; ДВФСУ, ДНКІБШМ, ДНДІЛДВСЕ // Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів. У рамках V Міжнар. форуму "Комплексне забезпечення лабораторій": зб. матеріалів наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2012 р., м. Київ). - 2012. -  С. 114-116

 

101. Ушкалов В.О. Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 187-193. - Бібліогр.: с.193 (5 назв.)

 

102. Ушкалов В.О. Лабораторним дослідженням - міжнародний рівень : научное издание / В. О. Ушкалов // Здоров'я тварин і ліки. - К., 2012. - № 7-8. -  С. 18

 

103. Ушкалов В.О. Шляхи вирішення проблеми застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин : научное издание / В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко, О. В. Проценко // Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. - Харків, 2012. - Вип. 94. -  С. 43-45. - Бібліогр.: с. 45 (5 назв.)

 

104. Чумаченко В.В. Стандартизація мікробіологічних досліджень : научное издание / В. В. Чумаченко, В. О. Ушкалов // Здоров'я тварин і ліки. - К., 2012. - № 10. -  С. 9

 

 

2013

 

105. BlotskaO.F.Resultsofstandardizationandvalidationofdiagnostictest-kitsforenzooticbovineleukosis: научное издание / O. F. Blotska; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N23. -  С. 24-27. - Бібліогр.: c. 26-27 (10 назв.)

 

106. Control of highily pathogenic flu of bird is in Ukraine : материалывременныхколлективов/ M. Babkin, V. Ushkalov, O. Blotska, O. Godovskyi, O. Verzhykhovskyi // 32nd Annual Meeting of the American society for virology : Scientific program & Аbstracts, University Park (Pennsylvania), July 20-24, 2013 : The Pennsylvania State University, 2013. -  С. 225-226

 

107. Development of the national reference standards of serums for standardization and validation of diagnostic test-kits for enzootic bovine leukosis : материалывременныхколлективов/ A. Golovko, M. Babkin, O. Blotska, V. Ushkalov // 113th General Meeting of the American Society for Microbiology, Denver (Colorado), May 18-21, 2013. - 2013. -  С. 171

 

108. Golovko A. Antimicrobial resistance in Yersinia Enterocolitica isolated from objects of veterinary-sanitary control : материалывременныхколлективов/ A. Golovko, V. Ushkalov, L. Vygovska // 113th General Meeting of the American Society for Microbiology, Denver (Colorado), May 18-21, 2013. - Denver, 2013. -  С. 199

 

109. Particularity of rabies epidemiological process in Ukraine : научноеиздание/ M. V. Babkin, A. M. Golovko, O. M. Verzhykhovskyy, D. A. Moroz // ВетеринарнамедицинаУкраїни. - 2013. - № 8. -  С. 7-10. - Бібліогр.: с. 10 (12 назв.)

 

110. Інфекційніхворобиптиці  : навч. посіб. дляпідготовкифахівцівосвіт.-кваліфікац. рівня«магістр» спец. напряму«Вет. медицина» увищ. навч. аграр. закл. III-IV рівня акредитації / Л. Є. Корнієнко, Н. І. Наливайко [и др.] ; ред. Л. Є. Корнієнко. - 2-е вид.,  доп. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 527 с.

 

111. Акименко Л.І. Охорона здоров'я тварин в основі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації : научное издание / Л. І. Акименко // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 85-86

 

112. Антибактеріальна ефективність сріблоутримуючого засобу аргодерм в композиції з волокнистими матеріалами спанбонд та АУВМ "Днепр"-МН : научное издание / Н. А. Пархоменко, Л. О. Сахно, В. І. Рябушко, Н. І. Осипенко, С. Л. Захарова ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 417-421. - Бібліогр.: c. 420-421 (10 назв.)

 

113. Біологічні властивості штамів M. Bovis «Valle» та «AN5» при виготовленні PPD-туберкуліну для ссавців згідно вимогам ЄС : научное издание / В. Ю. Кассіч, В. Г. Скрипник, А. В. Скрипник, В. О. Ушкалов  // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 6. -  С. 18-20. - Бібліогр.: с. 20 (12 назв)

 

114. Бабкіна М.М. Дослідження антибактеріальної дії похідних триазину, феназину та триазинобензотіазину проти мікроорганізму Erysipelothrix rhusiopathiae : научное издание / М. М. Бабкіна, О. В. Васильченко, А. М. Головко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 16-20. - Бібліогр.: c. 20 (7 назв.)

 

115. Виговська Л.М. Вивчення біологічних властивостей штамів Yersinia pseudotuberculosis : научное издание / Л. М. Виговська ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 31-34. - Бібліогр.: c. 33 (7 назв.)

 

116. Визначення генотоксичного впливу формальдегіду та тіомерсалу методом ДНК-комет : научное издание / О. С. Войта, С. М. Дибкова, О. В. Годовський, В. О. Постоєнко, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 35-38. - Бібліогр.: c. 37-38 (12 назв.)

 

117. Визначення маркеру (тетрацикліну) в зубах диких м'ясоїдних після пероральної вакцинації проти сказу : научное издание / В. М. Баранов, О. В. Ложкіна, М. В. Купневська, О. Т. Марчук, Р. М. Черепанов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 21-23. - Бібліогр.: c. 22 (6 назв.)

 

118. Визначення основних параметрів процессу ліофілізації еритроцитів  : научное издание / Я. П. Лиса, В. С. Тиндик, А. М. Головко, В. О. Ушкалов, О. І. Гордієнко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 134-137. - Бібліогр.: c. 137 (15 назв.)

 

119. Виявлення генетичного матеріалу вірусу сказу при експериментальному зараженні мишей різними способами : научное издание / М. В. Бабкін, М. А. Головко, О. А. Романенко, О. М. Дерябін // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 21-23. - Бібліогр.: с. 22 (7 назв.)

 

120. Головко А.М. Malassezia-інфекції - стан проблеми в світі та Україні : научное издание / А. М. Головко, Є. В. Демченко, Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 56-57. - Бібліогр.: c. 57 (11 назв.)

 

121. Головко А.М. Міжнародні вимоги щодо контролювання якості вакцин проти бешихи свиней : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 58-60. - Бібліогр.: c. 59 (9 назв.)

 

122. Головко А.М. Розроблення діагностичної тест-системи для виявлення й ідентифікації вірусу сказу на основі зворотно-транкриптазної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) : научное издание / А. М. Головко, М. В. Бабкін, О. М. Дерябін // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 2. -  С. 11-12. - Бібліогр.: с. 12 (5 назв)

 

123. Головко А.М. Сучасна епізоотична ситуація щодо пташиного грипу на території України : научное издание / А. М. Головко, В. О. Постоєнко, М. А. Сапачова ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 78-82. - Бібліогр.: c. 81-82 (9 назв.)

 

124. Головко М.А. Аналіз епізоотичної ситуації в Україні щодо сказу : научное издание / М. А. Головко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 61-63. - Бібліогр.: c. 63 (3 назв.)

 

125. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові cільськогосподарської птиці : справочное издание / В. В. Данчук, М. П. Ніщеменко, Р. А. Пеленьо, М. Є. Романько, В. О. Ушкалов, В. І. Карповський. - Львів : Сполом, 2013. - 248 с.

 

126. Експериментальна апробація показників контролю якості спорових вакцин проти сибірки згідно міжнародних рекомендацій : научное издание / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О. В. Мачуський, В. Г. Скрипник, І. О. Рубленко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 52-55. - Бібліогр.: c. 115 (9 назв.)

 

127. Забезпечення сировинної бази виготовлення препаратів для діагностики бруцельозу : научное издание / Л. І. Акименко, В. Г. Кошельник, Т. О. Терпецька, В. М. Нахабін, Л. М. Калугіна ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 12-13. - Бібліогр.: c. 13 (4 назв.)

 

128. Калюжний А.В. Вивчення етіологічної структури лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Харківcькій області : научное издание / А. В. Калюжний, А. І. Асланова, В. О. Ушкалов // Наук. вісн. вет. медицини : зб. наук. пр. Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. - 2013. - № 11. -  С. 75-79. - Бібліогр.: с. 20 (12 назв)

 

129. Калюжний А.В. Географічні інформаційні системи в епізоотології : научное издание / А. В. Калюжний, А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 191-194. - Бібліогр.: с. 194 (18 назв.)

 

130. Ковтун В.А. Динаміка збереження Listeria ivanovii після ліофілізації з використанням різних концентрацій аеросилу А-300 : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 112-115. - Бібліогр.: c. 115 (9 назв.)

 

131. Ковтун В.А. Розробка та випробування "Набору тест-штамів Listeria SPP. для проведення CAMP-test та контролю якості поживних середовищ" : научное издание / В. А. Ковтун // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 523-526. - Бібліогр.: с. 525-526 (6 назв.)

 

132. Колеснікова К.Ю. Вплив напіврідких живильних середовищ з морських гідробіонтів на довготривале збереження життєздатності промислових штамів мікроорганізмів : научное издание / К. Ю. Колеснікова, В. Г. Скрипник ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 119-121. - Бібліогр.: c. 120 (26 назв.)

 

133. Кольчик О.В. Вивчення впливу серійного пасажування на бактеріальні асоціації в умовах in vitro : научное издание / О. В. Кольчик, О. В. Прохорятова, О. В. Годовський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 122-124. - Бібліогр.: c. 124 (6 назв.)

 

134. Кольчик О.В. Вивчення характеру впливу наночасток металів на патогенні бактерії : научное издание / О. В. Кольчик, М. Є. Романько, В. О. Ушкалов // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та ДНКІ вет. препаратів. - 2013. - Вип. 14, № 3-4. -  С. 127-131

 

135. Комісійні виробничі випробування вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н-14 в реакції затримки гемаглютинації : научное издание / Б. Т. Стегній, К. Ф. Майорова, Д. В. Музика, М. Ю. Стегній, В. О. Ушкалов, М. В. Бабкін, О. Ф. Блоцька, Л. А. Дедок // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 548-552. - Бібліогр.: с. 551 (2 назв.)

 

136. Конструювання захисного середовища для ліофілізації бактерій роду Listeria : научное издание / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська, О. В. Мачуський ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 224-232. - Бібліогр.: c. 230-2312 (13 назв.)

 

137. Кучерявенко В.В. Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, перпгрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби "Рипавак-3" : научное издание / В. В. Кучерявенко, Р. О. Кучерявенко, О. В. Годовський // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 108-109. - Бібліогр.: с. 109 (5 назв.)

 

138. Мікробні біосенсорні аналізатори для експресного моніторингу якості сільськогосподарської продукції за рівнем забрудненості органічними і неорганічними полютантами : научное издание / Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, С. М. Дибкова, А. М. Головко, В. О. Ушкалов, З. Р. Ульберг ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 217-220. - Бібліогр.: c. 219-220 (6 назв.)

 

139. Напненко О.О. Стандартизація вакцин проти міксоматозу кролів та методів контролювання їх якості : научное издание / О. О. Напненко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 174-176. - Бібліогр.: c. 176 (11 назв.)

 

140. Напненко О.О. Стандартизація умов розроблення та виробництва ветеринарних імунобіологічних засобів : научное издание / О. О. Напненко // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 95-96

 

141. Особенности гормонального статуса кролей обусловленные введением живого и инактивированного вируса диареи крупного рогатого скота : научное издание / А. В. Годовский, М. В. Бабкин, Р. А. Кучерявенко, Л. Л. Симиренко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 67-70. - Бібліогр.: c. 70 (10 назв.)

 

142. Підґрунтя для запровадження референт-препарату вакцини проти сибірки тварин : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Мачуський, М. В. Бабкін, Л. М. Виговська, В. А. Ковтун, В. Г. Кошельник, О. М. Криничний // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 555-558. - Бібліогр.: с. 557 (15 назв.)

 

143. Постоєнко В.О. Обгрунтування біохімічних показників визначення нешкідливості хімічних компонентів у складі вакцин : научное издание / В. О. Постоєнко, О. С. Войта, І. М. Мандзя // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 7. -  С. 11-14. - Бібліогр.: с. 14 (18 назв)

 

144. Пустовіт Н.А. Вивчення біологічних властивостей бактерій роду Lactobacillus : научное издание / Н. А. Пустовіт, Л. М. Виговська ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 213-216. - Бібліогр.: c. 216 (13 назв.)

 

145. Пустовіт Н.А. Вивчення біологічних властивостей культур Pseudomonas aerogenosa та Serratia marsencens, що спричинюють бактеріальні пороки молока : научное издание / Н. А. Пустовіт ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 448-451. - Бібліогр.: c. 451 (4 назв.)

 

146. Ржевська В.С. Антагоністична активність препарату "Емпробіо" по відношенню до умовно-патогенної мікрофлори : научное издание / В. С. Ржевська, С. О. Омельченко, О. П. Кудрявченко ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 452-455. - Бібліогр.: c. 455 (6 назв.)

 

147. Розроблення засобу контролю біологічним методом залишкових кількостей протимікробних Х препаратів у продукції тваринництва : научное издание / А. М. Головко, Н. Г. Пінчук, Г. В. Дмитриєва, Т. Ф. Кисельова // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 7. -  С. 6-10. - Бібліогр.: с. 10 (6 назв)

 

148. Романько М.Е. Наночастицы золота в биотехнологиях культиврования биомассы Bacillus anthracis вакцинного штамма : материалы временных коллективов / М. Е. Романько, А. В. Мачусский, В. А. Ушкалов ; Казан. (Приволж.) федерал. ун-т, каф. биотехнологии, Сервис виртуал. конф. Pax Grid // Биотехнология. Взгляд в будущее : материалы II Междунар. науч.-практ. виртуал. конф., Казань, 26-27 марта 2013 г. - Казань, 2013. -  С. 294-297

 

149. Руденко П.А. Характеристика біологічних властивостей виробничих штамів лактобактерій : научное издание / П. А. Руденко, В. О. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 268-270. - Бібліогр.: c. 242 (25 назв.)

 

150. Ушкалов А.В. Вивчення антигенних властивостей бактерій роду Yersinia з колекції НЦШМ ДНКІБШМ : научное издание / А. В. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 22. -  С. 448-451. - Бібліогр.: c. 618-619 (15 назв.)

 

151. Ушкалов А.В. Епізоотична та епідеміологічна характеристика ієрсиніозів (закінчення) : научное издание / А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 12. -  С. 11-14. - Бібліогр.: с. 13-14 (22 назв.)

 

152. Ушкалов А.В. Епізоотична та епідеміологічна характеристика ієрсиніозів (початок) : научное издание / А. В. Ушкалов // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 11. -  С. 15-18

 

153. Ушкалов А.В. Псевдотуберкульоз овець, лабораторна діагностика : научное издание / А. В. Ушкалов // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (3-4 жовт., 2013 р.,  м. Київ, Україна). - 2013. -  С. 56-58

 

154. Ушкалов А.В. Характеристика біологічних властивостей збудників ієрсиніозу (Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis) : научное издание / А. В. Ушкалов ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 261-267. - Бібліогр.: c. 266-267 (15 назв.)

 

155. Ушкалов В.О. Вивчення адгезивних власивостей бактерій родів Lactobacillus та Bifidobacterium : научное издание / В. О. Ушкалов, П. А. Руденко, С. С. Бордюгова // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 1. -  С. 14-16

 

156. Ушкалов В.О. Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа  : научное издание / В. О. Ушкалов, О. В. Крушельницька // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. - Харків, 2013. - Вип. 97. -  С. 365-368. - Бібліогр.: с. 368 (6 назв.)

 

157. Ушкалов В.О. Надлишок мікроелементів у кормах - фактор ризику для молодняку свиней : научное издание / В. О. Ушкалов, М. В. Скрипка, І. Є. Запека ; НААНУ, ДВФСУ, ІВМ, ДНКІБШМ // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень. - 2013. - N 23. -  С. 268-270. - Бібліогр.: c. 270 (14 назв.)

 

158. Ушкалов Валерій Олександрович: біобіліографічний покажчик наукових праць за 1990-2013 роки : До 50-річчя від дня народження / В. А. Вергунов, Н. В. Іващенко [и др.] ; . - Вінниця, 2013. - 125 с. : портр, фото. - (Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук)

 

НАУКОВІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ДНКІБШМ за 2014 -2015рр.

Праці ДНКІБШМ за 2016 рік

2017-2020 рр.